تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر

2 دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر

چکیده

ارزیابی عملکرد بالستیک پرتابه‌ها به این خاطر که بایستی تمامی الزامات با دقت بسیار زیاد از یک نمونه آماری محدود به دست آید، چالش برانگیز است. تکنیک‌های ارزیابی پایداری بالستیکی پرتابه‌ها که اخیراً در پژوهش‌های متعددی برای اندازه‌گیری نرخ ایجاد سوراخ (پرفوراسیون) بر پوسته سلاح در تمامی سرعت‌های ممکن، و همچنین برای اندازه‌گیری نرخ بی‌نظمی جامع در اصابت به هدف در تمامی بردهای ممکن، به کارگرفته شده، بر این فرض بنا شده‌اند که سرعت و برد پرتابه از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. در تحقیق حاضر، با انجام آزمایشات استاندارد به بررسی مدل‌های آماری نرمال و غیر نرمال جهت برازش مناسب‌ترین مدل‌های توام به داده‌های واقعی بالستیک داخلی و خارجی پرداخته شده است. نتایج تحلیل همزمان بالستیک داخلی و بالستیک خارجی منجر به خوشه‌بندی داده‌ها در 4 خوشه گردید و بر اساس توابع حاشیه‌ای بدست آمده و توابع توزیع توام مربوطه، قابلیت اطمینان و رفتار نرخ خطر توام نیز بررسی و مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hazard rate behavior of large caliber projectile interior and external ballistics performance based on optimal reliability modeling

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karbasian 1
  • hamid dalaeli 2
1 ]Industrial Ingineering Department< MUT< shahin shar ,Iran
2 mut
چکیده [English]

The field of ballistic protection assessment is challenging due to the need of satisfying high precision requirements with a limited sample size. Identifying the probability of perforation at a specified projectile velocity is the most common way to quantify the ballistic resistance of a given protection structure. Recently several techniques have been developed for this purpose to assess perforation for all possible velocities. The main drawback of these techniques is the use of the normality assumption under which perforation velocities are expected to follow a Gaussian normal distribution where V~N(v,σ_1^2). Also, the techniques for assessing the ballistics stability of projectiles, which have recently been used in numerous studies to measure disturbance in target impacts in all possible ranges, are based on the assumption that the range of projectile follows the normal distribution. Accordingly, any parameter of interest is estimated using the characteristic identified Gaussian distribution. In this work, Interior and external ballistic data obtained from real tests of intelligence mortar bomb and life distributions applied to the ballistic data, using the method of maximum likelihood to estimate the model parameters. The results of Interior ballistic and external ballistic synonym analysis led to data clustering in four clusters and based on marginal functions and related joint distribution functions, reliability and risk behavior were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interior ballistics
  • External Ballistics
  • optimal reliability modeling
  • hazard rate behavior