دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400 
5. مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی

صفحه 57-69

سهیلا عبدالهی‌پور؛ محمود مانی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


10. مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای

صفحه 149-162

وحید منشیی؛ ابراهیم افشاری؛ ایثار دشتی؛ مهدی مشرف؛ سعید اصغری