طراحی کنترل یکپارچه پرواز ماهوارهبر چندمرحلهای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین شده به روش کنترل تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم تحقیقات

3 دانشگاه شریف

4 دانشگاه علوم تحقیقات

چکیده

در این پژوهش یک روش نوین مبتنی بر کنترل تطبیقی بدون مدل برای هدایت و کنترل زیربهینه یک ماهوارهبر فرضی سهمرحلهای به منظور قرار دادن ماهواره در یک مدار از پیشتعیینشده استفاده میشود. به گونهای که نخست یک هدایت نامی از پیش طراحیشده برای مدل نامی سامانه در نظر گرفته میشود. سپس با استفاده از این روش، همزمان با تصحیح هدایت به میزان اندک، هم یک مدل لحظهای برای سیستم تخمین زده میشود و هم سیاست کنترلی استخراج میشود. تصحیح هدایت و تعیین سیاست کنترلی با در نظر گرفتن گذراندن مفروضات عملی حاکم بر مساله انجام میشود. نتایج شبیهسازی کارایی این روش، پایداری و همچنین مقاوم بودن آن در برابر عدم قطعیت در تغییرات ورودی و خروجی را برای این کلاس از سیستمها و اهداف کنترلی نشان می دهد. تصحیح هدایت و تعیین سیاست کنترلی با در نظر گرفتن گذراندن مفروضات عملی حاکم بر مساله انجام میشود. نتایج شبیهسازی کارایی این روش، پایداری و همچنین مقاوم بودن آن در برابر عدم قطعیت در تغییرات ورودی و خروجی را برای این کلاس از سیستمها و اهداف کنترلی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of control algorithm for a three-stage satellite carrier flight in order to setting a satellite in a predefined orbit using model-free control

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Yaseri 2
  • Seied Hosein Pourtakdoust 3
  • Farshad Pazoki 4
2 Student
3 Faculty of Aerospace
4 Faculty of Aerospace
چکیده [English]

In this research, a new method based on model-free adaptive control is used for the suboptimal guidance and control of a hypothetical three-stage satellite carrier in order to place the satellite in a predetermined orbit. So, first, a pre-designed nominal guidance is considered for the nominal model of the system. Then, by using this method, at the same time by correcting the direction to a small extent, both an instantaneous model for the system is estimated and a control policy is extracted. Correcting the guidance and determining the control policy is done by taking into account the passing of the practical assumptions governing the problem. The simulation results show the efficiency of this method, its stability and resistance to uncertainty in input and output changes for this class of control systems and objectives.The simulation results show the efficiency of this method, its stability and resistance to uncertainty in input and output changes for this class of control systems and objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model free
  • adaptive control
  • suboptimal guidance and control