دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1401 
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی؛ اسماعیل ولی زاده