بررسی تجربی و عددی تأثیر شرایط جریانی و هندسی اتمایزر هوا - وزش بر مشخصات اسپری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری / دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در مقالة حاضر مطالعه‌ای آزمایشگاهی به‌همراه شبیه‌سازی عددی توسط نرم‌افزار اوپن‌فوم برای بررسی آثار شرایط جریانی و هندسی اتمایزر بر مشخصات اسپری تولیدشده روی یک اتمایزر دوسیالة هوا - وزش انجام شده است. در مطالعة آزمایشگاهی قطر میانگین سوتر قطرات توسط سامانة لیزری مالورن برای اعداد وبر در محدودة 727 تا 2250، رینولدز مایع 1650 و برای چهار قطر تزریق مختلف اندازه‌گیری شده است. شبیه‌سازی عددی با استفاده از روش ردیابی ذرات گسسته بر مبنای رهیافت اویلری - لاگرانژی انجام شده است. در شبیه‌سازی عددی به‌منظور مدلسازی شکست اولیة جت مایع از توزیع روزین راملر و برای شکست ثانویه نیز از مدل کلوین هلمهولتز - رایلی تیلور استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی و شبیه‌سازی نشان می‌دهد در یک وبر مشخص افزایش قطر تزریق مایع باعث افزایش قطر میانگین سوتر شده و در اعداد وبر بالا تأثیر قطر تزریق بر قطر میانگین سوتر کاهش می‌یابد. همچنین نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد پارامترهای هندسی طول اختلاط گاز مایع و زاویة تزریق مایع تأثیر ناچیزی بر عمق نفوذ اسپری دارد؛ در حالی‌که قطر تزریق مایع تأثیر قابل‌توجهی بر این مشخصة اسپری می‌گذارد و با افزایش آن، عمق نفوذ اسپری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation on airblast atomizer

نویسندگان [English]

  • Maziyar Shafaee 1
  • Sajad Mahmoodzadeh 2
  • Armin Abdeh 3
چکیده [English]

In this paper, an experimental study and numerical simulation with openfoam software have been done. In this study effects of flow condition and geometrical parameters on spray characteristics of airblast atomizer have been investigated. In experimental, the droplet sizes (Sauter Mean Diameter) and their distributions have been determined in different Weber number 727 to 2250 and Reynolds number 1650, with using Malvern Master Sizer x. Numerical simulation was done based on discrete particle tracking method and Eulerian-Lagrangian approach. The results show that in constant Weber number, increasing of liquid injection port can increase SMD but in high Weber numbers has less effect. Numerical simulation shows that liquid injection angle and mixing length have low effect on penetration length of spray. On the other hand, increasing in liquid injection port diameter can decrease penetration length of spray strongly. Numerical simulation and experimental results have little difference and very similar to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airblast atomizer
  • OpenFOAM
  • Sauter Mean Diameter
  • Weber number
  • Malvern Master Sizer x
[1] X. Jiang, G. Siamas, K. Jagus, and T. Karayiannis, "Physical modelling and advanced simulations of gas–liquid two-phase jet flows in atomization and sprays," Progress in Energy and Combustion Science, vol. 36, pp. 131-167, 2010.
[2] Lefebvre, A. H. "Airblast atomization", Progress in Energy and Combustion Science, vol. 6, pp. 233-261, 1980.
[3] Lee, I. C., Y. S. Kang, H. J. Moon, S. P. Jang, J. K. Kim, J. Koo. "Spray jet penetration and distribution of modulated liquid jets in subsonic cross-flows." Journal of mechanical science and technology, vol. 24, pp. 1425-1431, 2010.
[4] Liu, H. F., W. F. Li, X. Gong, X. K. Cao, J. L. Xu, X. L. Chen, et al. "Effect of liquid jet diameter on performance of coaxial two-fluid airblast atomizers." Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, vol. 45, pp. 240-245, 2006.
[5] Sinha, A., R. S. Prakash, A. M. Mohan, R. Ravikrishna. "Airblast spray in crossflow-Structure, trajectory and droplet sizing." International Journal of Multiphase Flow, vol. 72, pp. 97-111, 2015.
[6] Ma, R., B. Dong, Z. Yu, T. Zhang, Y. Wang, W. Li. "An experimental study on the spray characteristics of the air-blast atomizer." Applied Thermal Engineering, 2014.
[7] Huang, C., A. Lipatnikov. "Modelling of Gasoline and Ethanol Hollow-Cone Sprays Using OpenFOAM," SAE Technical Paper 2011.
[8] Fung, M. C., K. Inthavong, W. Yang, J. Tu. "CFD modeling of spray atomization for a nasal spray device." Aerosol Science and Technology, vol. 46, pp. 1219-1226, 2012.
[9] F. Manual, "Manual and user guide of Fluent Software," Fluent Inc, 2005.
[10] Launder, B. E., D. Spalding. "The numerical computation of turbulent flows." Computer methods in applied mechanics and engineering, vol. 3, pp. 269-289, 1974.
[11] Aránguez, A. M. Non-reacting fuel spray simualations under direct injection Diedel engine conditions, 2012.
[12] Smallwood, G. J., Ö. L. Gülder, D. R. Snelling. "The structure of the dense core region in transient diesel sprays", Symposium (International) on Combustion, 1994, pp. 371-379.
[13] Salewski, M., L. Fuchs. "Consistency issues of Lagrangian particle tracking applied to a spray jet in crossflow." International journal of multiphase flow, vol. 33, pp. 394-410, 2007.