پیوندهای مفید

Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell


انجمن احتراق ایران


انجمن انرژی ایران


انجمن سیستم های فازی ایران


انجمن علمی انرژی بادی ایران


انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران


انجمن علمی مواد پرانرژی ایران


انجمن مهندسان مکانیک ایران


انجمن هوافضای ایران


فصلنامه طراحی سامانه های هوافضایی


فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات موتور (انجمن علمی موتور ایران)


فصلنامه علمی - پژوهشی علوم و فناوری فضایی (انجمن هوافضای ایران و پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی)


فصلنامه علمی - پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک


فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو


فصلنامه علمی ترویجی فناوری در مهندسی هوافضا


فهرست نشریات مصوب شده در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری


گروه مپنا


ماهنامه علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)


مجله علمی - پژوهشی تکنولوژی پیشرفته طراحی و ساخت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی)


مجله علمی - پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی (دانشگاه صنعتی اصفهان)


مجله علمی - پژوهشی علوم و مهندسی هوافضا (JAST)


مجله علمی - پژوهشی مدلسازی در مهندسی (دانشگاه سمنان)


مجله علمی - پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها (دانشگاه صنعتی شاهرود)


مجله علمی - پژوهشی مهندسی انرژی و محیط زیست (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)


مجله علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک شریف (دانشگاه صنعتی شریف)


مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران


مجله علمی ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو


مجلۀ علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز


نشریه انرژی ایران


نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (فارسی)


نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (لاتین)


نشریه پیشرانش هوافضایی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


نشریه علمی - پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک


نشریه علمی - پژوهشی دریا فنون


نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق


نشریه علمی - پژوهشی مکانیک هوافضا (دانشگاه امام حسین (ع))


نشریه علمی - پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی (دانشگاه کاشان)


نشریه علمی پژوهشی هیدروفیزیک


نشریه علمی - ترویجی صوت و ارتعاش


نشریه علمی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه ارزیابی نشریات علمی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی