انتشار شماره دوم سال 97

شماره جدید نشریه دانش و فناوری هوافضا (پاییز و زمستان 97) با تعداد 10 مقاله منتشر شد. ضمن تبریک به این عزیزان، از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران دعوت بعمل می آید تا مقالات خود را از طریق سامانه برای این نشریه ارسال نمایند.