اطلاعیه مهم

نشریه علمی - پژوهشی دانش و فناوری هوافضا تنها به زبان فارسی منتشر می شود، و به دست نوشته های لاتین ترتیب اثر داده نمی شود.