بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکدة علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از انژکتورهای مارپیچی از جمله روش‌های متداول و مناسب در اسپری مایعات است. در این مقاله، نخست عملکرد این نوع انژکتورهای تک‌پایه به‌روش تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، اثر دو پارامتر هندسی مهم در این انژکتورها؛ یعنی قطر اوریفیس خروجی و زاویة مارپیچ، به‌عنوان کمیت‌هایی که اثر غالب دارند، بررسی ‌شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که کاهش زاویة مارپیچ و افزایش قطر اوریفیس خروجی، قطر میانگین ساوتر قطرات را افزایش می‌دهند. در ادامه، شبیه‌سازی عددی اسپری انژکتور پیچشی با استفاده از نرم‌افزار متن‌باز اوپن‌فوم در دو تست مختلف انجام و پارامترهای ضریب شکست اولیه و پارامتر توزیع در مدل عددی به‌صورتی سازگار با نتایج تجربی و در محدودة فشاری پایین ارائه شده است. نتایج عددی نشان می‌دهد که انتخاب مقادیر 5 و 3 برای ضریب شکست اولیه و همین‌طور مقادیر 3 و 2/3 برای پارامتر توزیع به‌ترتیب در تست‌های اول و دوم، سرعت و توزیع اندازة قطرات حاصل از اسپری را با دقت خوبی پیش‌بینی می‌کند. با استفاده از ثابت‌های به‌دست‌آمده می‌توان اسپری مخروطی توخالی انژکتورهای مارپیچی در محدودة فشاری پایین (پایین‌تر از 15 بار) را از این ‌پس مستقل از نتایج تجربی مدلسازی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigation on hydrodynamic of spiral atomizer and presenting of compatible solution parameters with spray characteristics

نویسندگان [English]

  • Maziyar Shafaee 1
  • Saeed Fazlikhani 2
1
2 M.Sc. Student/ Factuly of New Sciences and Tecnologies/ University of Tehran
چکیده [English]

The use of spiral atomizers is one of the common and appropriate methods to produce liquid sprays. In this paper, we have investigated the performance of these single-base atomizers experimentally. Then, the effects of two important geometrical parameters in these type of atomizers, orifice diameter and spiral angle as quantities that have dominant effects were studied. After this, the numerical simulation of spray was conducted using the open-source OpenFOAM code and helping of experimental results, parameters in numerical models compatible with these results are presented in the low pressure range. Experimental results show that decreasing spiral angle and output orifice diameter, increases Sauter mean diameter of droplets. In addition, the numerical simulation of spiral atomizer predicts velocity and size distribution of spray droplets with good accuracy that shows validity of the experimental parameters used in numerical models. In this paper using experimental results, numerical model parameters that are compatible with hollow cone spray of these atomizers have presented that with the presented parameters, Hereinafter simulation of hollow cone spray in pressure range of this paper could be done independent of the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • low-pressure spray
  • spiral atomizer
  • PDA system
  • Sauter means diameter
  • OpenFOAM
[1] N. Ashgriz, Handbook of atomization and sprays: theory and applications, Springer Science & Business Media, 2011.
[2] E. Babinsky, P. Sojka, Modeling drop size distributions, Progress in energy and combustion science, Vol. 28, pp. 303-329, 2002.
[3] Z. Han, S. Parrish, P. V. Farrell, R. D. Reitz, Modeling atomization processes of pressure-swirl hollow-cone fuel sprays, Atomization and Sprays, Vol. 7, 1997.
[4] N. Dombrowski, W. Johns, The aerodynamic instability and disintegration of viscous liquid sheets, Chemical Engineering Science, Vol. 18, pp. 203-214, 1963.
[5] X. Li, R. Tankin, On the temporal instability of a two-dimensional viscous liquid sheet, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 226, pp. 425-443, 1991.
[6] P. Senecal, D. P. Schmidt, I. Nouar, C. J. Rutland, R. D. Reitz, M. Corradini, Modeling high-speed viscous liquid sheet atomization, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 25, pp. 1073-1097, 1999.
[7] D. P. Schmidt, I. Nouar, P. Senecal, C. Rutland, J. Martin, R. D. Reitz, et al., Pressure-swirl atomization in the near field, SAE transactions, Vol. 108, pp. 471-484, 1999.
[8] S. E. Parrish, Spray Characterization in a Motored Direct-Injection Spark-Ignited Engine, Ph.D. Thesis, The University of Wisconsin-Madison, 1997.
[9] Y. -S. Shim, G. -M. Choi, D. -J. Kim, Numerical and experimental study on hollow-cone fuel spray of highpressure swirl injector under high ambient pressure condition, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 22, pp. 320-329, 2008.
[10] S. H. Bafekr, M. Shams, R. Ebrahimi, A. Shadaram, Numerical simulation of pressure-swirl spray dispersion by using eulerian-lagrangian Method, Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 32, pp. 47-55, 2010.
[11] I. Elbadawy,  P. H. Gaskell, M. Lawes, H. M. Thompson, Numerical investigation of the effect of ambient turbulence on pressure swirl spray characteristics, International Journal of Multiphase Flow, Vol. 77, pp. 271-284, 2015.
[12] J. -W. Ding, G. -X. Li, Y. -S. Yu, H. -M. Li, Numerical Investigation on Primary Atomization Mechanism of Hollow Cone Swirling Sprays, International Journal of Rotating Machinery, Vol. 2016.
[13] M. Naghizadeh, A. Ghahremani, M. H. Saidi, Numerical simulation of spray characteristics of bio-ethanol and its blend with gasoline in a direct injection combustion chamber, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, pp. 112-122, 2015.
[14] M. Janmohammadi, A. Kebriaei, M. Farshchi, Numerical simulation of folw field inside and outside the pressure swirl injectors, in 14th International Conference of Iranian Aerospace Society, Tehran, 2014.
[15] M. Soltani, K. Ghorbanian, M. Ashjaee, M. Morad, Spray characteristics of a liquid–liquid coaxial swirl atomizer at different mass flow rates, Aerospace science and technology, Vol. 9, pp. 592-604, 2005.
[16] C. D. Radke, Experimental characterization of a liquid-liquid co-axial swirl rocket injector using non-invasive optical and X-ray techniques, 2012.
[17] M. Rashad, H. Yong, Z. Zekun, Effect of geometric parameters on spray characteristics of pressure swirl atomizers, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, No. 35, pp. 15790-15799, 2016.
[18] Z. Zhang, Q. Chen, Comparison of the Eulerian and Lagrangian methods for predicting particle transport in enclosed spaces, Atmospheric Environment, Vol. 41, pp. 5236-5248, 2007.
[19] M. Fogliati, D. Fontana, M. Garbero, M. Vanni, G. Baldi, R. Donde, CFD simulation of paint deposition in an air spray process, JCT research, Vol. 3, pp. 117-125, 2006.
[20] T. -H. Shih, W. Liou, A. Shabbir, Z. Yang, J. Zhu, A new k-epsilon eddy viscosity model for high Reynolds number turbulent flows: Model development and validation, 1994.
[21] F. Peng, S. K. Aggarwal, A review of droplet dynamics and vaporization modeling for engineering calculations, in ASME 1994 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, pp. V003T06A003-V003T06A003.
[22] F. P. Kärrholm, Numerical modelling of diesel spray injection, turbulence interaction and combustion: Chalmers University of Technology, 2008.
[23] T. Inamura, H. Tamura, H. Sakamoto, Characteristics of liquid film and spray injected from swirl coaxial injector, Journal of propulsion and Power, Vol. 19, pp. 632-639, 2003.
[24] J. Kennedy, High Weber number SMD correlations for pressure atomizers, Journal of engineering for gas turbines and power, Vol. 108, pp. 191-195, 1986.
[25] W. Hagerty, J. Shea, A study of the stability of plane fluid sheets, J. Appl. Mech, Vol. 22, pp. 509-514, 1955.
[26] N. Dombrowski, P. Hooper, The effect of ambient density on drop formation in sprays, Chemical Engineering Science, Vol. 17, pp. 291-305, 1962.
[27] T. Maric, J. Hopken, K. Mooney, The OpenFOAM technology primer, 2014.