طراحی کنترل تحمل‌پذیر عیب برای سیستم چهار پره به‌منظور تحمل عیب‌های عملگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی پرواز، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی / گروه آموزشی خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

یک کنترل تحمل‌پذیر عیب برای یک پرنده چهارملخ طراحی شده است. کنترل مزبور شامل دو بخش کنترل وضعیت و کنترل موقعیت می‌باشد. کنترل وضعیت توسط یک کنترل کننده فازی انجام و کنترل موقعیت توسط یک کنترل کننده PD انجام می‌شود. در مرحله بعد روش فضای پریتی به‌منظور تشخیص و تخمین عیب پیاده‌سازی شده است. علاوه بر پیدا کردن رابطه‌ی تحلیلی عیب، در این مقاله کنترل موقعیت نیز انجام خواهد شد. اشباع عملگر و اثرات آن بر عملکرد سیستم یکی دیگر از مواردی است که در مقالات مرور شده دیده نمی‌شود. در این مقاله اشباع عملگر لحاظ شده و به تبع آن بیشینه عیب قابل تحمل توسط سیستم برآورد خواهد شد. با استفاده از سیگنال‌های عیب، عملیات باز-طراحی کنترل به‌منظور تحمل عیب و اصلاح ورودی‌های کنترلی انجام شده است؛ پس با استفاده از کنترل‌کننده PID خروجی‌های مزاحم ایجاد شده توسط عیب صفر شده‌اند. عیب فرض شده از نوع عملگری بوده و دو سناریو برای وقوع آن فرض شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Defective tolerance control design for four-blade system in order to tolerate operational defects

نویسندگان [English]

  • Kazem Imani 1
  • M. Abolfazl Mokhtari 2
1 Faculty of Flight Engineering, Emam ali university, Tehran, Iran
2 Flight and Engineering Department, Imam ALi University, Tehran
چکیده [English]

A fault tolerant control is designed for a four-legged bird. This control consists of two parts: status control and position control. Position control is performed by a fuzzy controller and position control is performed by a PD controller. In the next step, the parity space method is implemented in order to diagnose and estimate the defect. In addition to finding the analytical relationship of the defect, in this article, position control will also be performed. Operator saturation and its effects on system performance is another issue not seen in reviewed articles. In this paper, operator saturation is considered and consequently the maximum fault tolerable by the system will be estimated. Using fault signals, control redesign operations have been performed to tolerate faults and correct control inputs; So using the PID controller, the annoying outputs created by the fault are zeroed. The defect is assumed to be of the operative type and two scenarios have been assumed for its occurrence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fault tolerant control
  • parity relation
  • re – design
  • fault detection
  • fault estimation
[1] Z.Gao, C.Cecati, " A survey of fault diagnosis and fault-tolerant techniques—Part I: Fault diagnosis with model-base and signal-based approaches ", IEEE Transactions on Industrial Electronics., Vol. 62, No. 6, pp. 3757-3767, 2015.
[2] I. Sadeghzadeh, Y. Zhang, " A review on fault-tolerant control for unmanned aerial vehicles (UAVs)", Infotech@ Aerospace 2011, Vol. 12, No 5, pp. 1472, Mar. 2011.
[3] Y. Li, S. Song, "A survey of control algorithms for quadrotor unmanned helicopter", Proceedings of the 1991 IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference, pp. 365-369, Xiamen, china, 2012.
[4] M. Blanke, M. Kinnaert, J. Lunze, "Diagnosis and fault-tolerant control": Berlin: Heidelberg, pp. 189-298, 2006.
[5] J. J. Gertler, "Survey of model-based failure detection and isolation in complex plants", IEEE Control systems magazine, Vol. 8, No. 6, pp. 3-11, 1988.
[6] R. Isermann, "Process fault detection based on modeling and estimation methods—A survey", Automatica, Vol. 20, No. 4, pp. 387-404, 1984.
[7] R. Isermann, P. Balle, "Trends in the application of model-based fault detection and diagnosis of technical processes", control engineering practice, Vol. 5, No. 5, pp. 709-719, 1997.
[8] P. M. Frank, X. Ding, "Survey of robust residual generation and evaluation methods in observer-based fault detection systems", Journal of process control, Vol. 7, No. 6, pp. 403-424, 1997.
[9] P. M. Frank, "Fault diagnosis in dynamic systems using analytical and knowledge-based redundancy: A survey and some new results", Automatica, Vol. 26, No. 3, pp. 459-474, 1990.
[10] E. A. Garcia, P. Frank, "Deterministic nonlinear observer-based approaches to fault diagnosis: a survey", control engineering practice, Vol. 5, No. 5, pp. 663-670, 1997.
[11] A.-R. Merheb, H. Noura, F. Bateman, "Active fault tolerant control of quadrotor uav using sliding mode control",  2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), pp. 156-166, Orlando, USA, 2014.
[12] F. Sharifi, M. Mirzaei, B. Gordon, "Fault tolerant control of a quadrotor UAV using sliding mode control", 2010 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol), pp. 239-244, Nice, France, 2010.
[13] X. Wang, S. Sun, E. van Kampen, "Quadrotor Fault Tolerant Incremental Sliding Mode Control driven by Sliding Mode Disturbance Observers", Aerospace Science and Technology, Vol. 87, pp. 417-430, 2019.
[14] N. Nguyen, S. Hong, "Fault-tolerant control of quadcopter UAVs using robust adaptive sliding mode approach", Energies, Vol. 12, No. 3, pp. 95, 2019.
[15] L. Qin, X. He, Y. Zhou, D. Zhou, "Fault-tolerant control for a quadrotor unmanned helicopter subject to sensor faults", 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), pp. 1280-1286, Arlington, USA, 2014.
[16] I. Sadeghzadeh, A. Mehta, Y. Zhang, "Fault-tolerant trajectory tracking control of a quadrotor helicopter using gain-scheduled PID and model reference adaptive control", Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society, vol.2, 2011.
[17] R.C. Avram, X. Zhang, J. Muse, "Nonlinear Adaptive Fault-Tolerant Quadrotor Altitude and Attitude Tracking With Multiple Actuator Faults", IEEE transactions on control systems technology, Vol. 26, No. 2, pp. 701-707, 2018.
[18] Z. Cen, H. Noura, "An adaptive Thau observer for estimating the time-varying LOE fault of quadrotor actuators", 2013 Conference on Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol), pp. 468-473, Nice, France, 2013.
[19] Z. Cen, H. Noura, "A composite fault tolerant control based on fault estimation for quadrotor UAVs", 2013 IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), pp. 236-241, Melbourne, Australia, 2013.
[20] N. Chelli, H. Mekki, A.Bacha, "FDI and FTC technique based on Thau observer and
Flatness theory for a quadrotor ",  2016 13th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), pp. 223-228, Leipzig, Germany, 2016.
[21] N. Mouhssine, M. Kabbaj, M. Benbrahim, "Sensor fault detection of quadrotor using nonlinear parity space relations", 2017 International Conference on Electrical and Information Technologies (ICEIT), pp.1-6, Rabat, Morocco, 2017.
[22] N. Mouhssine, M. Kabbaj, M. Benbrahim, "Quadrotor fault detection and isolation based on nonlinear analytical redundancy relations", 2017 14th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), pp. 325-330, Marrakech, Morocco, 2017.
[23] Y. Li, S. Song, "A survey of control algorithms for quadrotor unmanned helicopter",  2012 IEEE Fifth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI), pp. 365-369, Nanjing, China, 2012.
[24] F. Fakurian, M.B. Menhaj, A. Mohammadi, "Fuzzy controller design for quadrotor UAVs using minimal control input", Indian J. Sci. Res., 1(2), pp. 157-164, 2014.
[25] M. Santos, V. Lopez, F.Morata, "Intelligent fuzzy controller of a quadrotor",  2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, pp. 141-146, Hangzhou, China, 2010.
[26] M. Rabah, A. Rohan, Y.J. Han, S.H. Kim, "Design of fuzzy-PID controller for quadcopter trajectory-tracking", International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 204-213, 2018.
[27] F. Fakurian, M.B. Menhaj, A. Mohammadi, "Design of a fuzzy controller by minimum controlling inputs for a quadrotor", 2014 Second RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), pp. 619-624, Tehran, Iran, 2014.
[28]  Avram, R.C.; Zhang, X.D.; Muse, J. Nonlinear adaptive fault-tolerant quadrotor altitude and attitude tracking with multiple actuator faults. IEEE Trans. Control Syst. Technol. 2018, 26, 701–707.
[29] Pu Yang, Zixin Wang, , Zhiqing Zhang and Xukai Hu, “Sliding Mode Fault Tolerant Control for a Quadrotor with Varying Load and Actuator Fault”, 2021, 10, 323
[30]  A. Mokhtari , N. K. M'Sirdi , K. Meghriche, A. Belaidi, Feedback linearization and linear observer for a quadrotor unmanned aerial vehicle, Advanced Robotics, vol. 20, No. 1, pp. 71–91, 2006
[31] T. Beumer, " Fault Tolerant Control of a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicles", Masters thesis, RMIT University, Tutor DBL (OGO) at Eindhoven, 2016.
[32] Freddi, A. Lanzon, S. Longhi, "A feedback linearization approach to fault tolerance in quadrotor vehicles", IFAC Proceedings Volumes, Vol. 44, No. 1, pp. 5413-5418, 2011.
[33] K. M. Passino, S. Yurkovich, M. Reinfrank, "Fuzzy control": Addison: wesley, 1998.
[34] T. Bresciani, "Modelling, identification and control of a quadrotor helicopter", MSc Theses, Department of Automatic Control, Lund university,  2008.