تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

2 عضو هیات علمی / گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

در این پژوهش به‌ کمک شبیه­ سازی و مقایسه نتایج آن با مشاهدات آزمایشگاهی به بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای بر روی قطعات با فُرم آزاد پرداخته شده است. بر اساس بررسی­ های انجام شده، شبیه­ سازی شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای در معدود تحقیقاتی برای قطعات با فرم­های مشخص نظیر نیم­کره و هرم منتظم ناقص که مسیر ابزار به سادگی با توابع ریاضی قابل تعریف است، انجام شده است. این در حالی است که روش اتخاذ شده برای شبیه­ سازی شکل‌دهی افزایشی دونقطه­ای در این مقاله محدود به فرم خاصی نیست. در این مقاله شبیه­ سازی عددی برای لوله اگزوز یک نوع هلیکوپتر انجام شده و سپس با کمک آزمایش­های تجربی صحت نتایج شبیه­ سازی تایید شده است. با مقایسه نمودار حد شکل‌دهی ورق مورد نظر و نمودارهای کرنش­های اصلی و فرعی بدست آمده از شبیه­ سازی در حین فرآیند می­توان از سلامت ورق و به طور کلی امکان انجام شکل‌دهی افزایشی دو نقطه­ای بر روی قطعه مورد نظر اطمینان حاصل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of two-point incremental forming for parts with complex geometries

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Esmailian 1
  • Khalil Khalili 2
1 Phd Student / Department of Mechanical Engineering, University of Birjand
2 Professor / Department of Mechanical Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

In this study, by comparing the simulation results and experimental observations, the incremental forming of free-form parts is investigated experimentally and numerically. In the literature, only a few works regarding numerical simulation of two-point incremental forming method have concentrated on specific geometries, such as truncated hemisphere and truncated regular pyramid, where the tool path can be easily defined by mathematical functions. However, in this paper, the method used to simulate two-point incremental forming is not limited to a specific form. In this paper, a numerical simulation is performed for the exhaust tube of a helicopter, and then, the simulation results are verified with experimental data. By comparing the forming limit diagrams of the sheet under study and the major and minor strain values from the simulation during the process, the integrity of the sheet, and in general, the possibility of using two-point incremental forming of the part can be ensured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-point incremental forming
  • Finite element method
  • Free-form
[1] A. Naganathan, L. Penter, Sheet metal forming–processes and applications, Hot stamping, pp. 133-142, ASM International, 2012.
[2] M.-S. Shim, J.-J. Park, The formability of aluminum sheet in incremental forming, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 113, No. 1-3, pp. 654-658, 2001.
[3] L. Edward, Apparatus and process for incremental dieless forming, US Patent No. 3342051, 1967.
[4] B. Mason, E. Appleton, Sheet metal forming for small batches using sacrificial tooling, Proceedings of the 3rd International Conference on Rotary Metalworking, pp. 495-511, 1984.
[5] F. Micari, G. Ambrogio, L. Filice, Shape and dimensional accuracy in single point incremental forming: state of the art and future trends, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 191, No. 1-3, pp. 390-395, 2007.
[6] L. Filice, G. Ambrogio, M. Gaudioso, Optimised tool-path design to reduce thinning in incremental sheet forming process, International journal of material forming, Vol. 6, No. 1, pp. 173-178, 2013.
[7] M. Tisza, General overview of sheet incremental forming, Journal of achievements in materials and Manufacturing Engineering, Vol. 55, No. 1, pp. 113-120, 2012.
[8] A. Attanasio, E. Ceretti, C. Giardini, L. Mazzoni, Asymmetric two points incremental forming: improving surface quality and geometric accuracy by tool path optimization, Journal of materials processing technology, Vol. 197, No. 1-3, pp. 59-67, 2008.
[9] J. Duflou, B. Callebaut, J. Verbert, H. De Baerdemaeker, Laser assisted incremental forming: formability and accuracy improvement, CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 56, No. 1, pp. 273-276, 2007.
[10] G. Fan, L. Gao, G. Hussain, Z. Wu, Electric hot incremental forming: a novel technique, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 48, No. 15, pp. 1688-1692, 2008.
[11] Y. Ji, J. Park, Formability of magnesium AZ31 sheet in the incremental forming at warm temperature, Journal of materials processing technology, Vol. 201, No. 1-3, pp. 354-358, 2008.
[12] M. Ham, J. Jeswiet, Single point incremental forming and the forming criteria for AA3003, CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 55, No. 1, pp. 241-244, 2006.
[13] F. C. Minutolo, M. Durante, A. Formisano, A. Langella, Evaluation of the maximum slope angle of simple geometries carried out by incremental forming process, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 194, No. 1-3, pp. 145-150, 2007.
[14] A. Bhattacharya, K. Maneesh, N. V. Reddy, J. Cao, Formability and surface finish studies in single point incremental forming, Journal of manufacturing science and engineering, Vol. 133, No. 6, pp. 061020, 2011.
[15] G. Ambrogio, L. Filice, L. Fratini, F. Micari, Process mechanics analysis in single point incremental forming, AIP Conference Proceeding, Vol. 712, pp. 922-927, 2004.
[16] G. Hussain, L. Gao, Z. Zhang, Formability evaluation of a pure titanium sheet in the cold incremental forming process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 37, No. 9-10, pp. 920-926, 2008.
[17] D. Nguyen, J. Park, H. Lee, Y. Kim, Finite element method study of incremental sheet forming for complex shape and its improvement, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 224, No. 6, pp. 913-924, 2010.
[18] F. Han, J.-h. Mo, Numerical simulation and experimental investigation of incremental sheet forming process, Journal of Central South University of Technology, Vol. 15, No. 5, pp. 581-587, 2008.
[19] M. Yamashita, M. Gotoh, S.-Y. Atsumi, Numerical simulation of incremental forming of sheet metal, Journal of materials processing technology, Vol. 199, No. 1-3, pp. 163-172, 2008.
[20] L. R. Zhou, Study on mechanism of NC sheet metal incremental forming, Advanced Materials Research, Vol. 239-242, pp. 940-943, 2011.
[21] Y. Kim, J. Park, Effect of process parameters on formability in incremental forming of sheet metal, Journal of materials processing technology, Vol. 130, pp. 42-46, 2002.
[22] G. Hirt, J. Ames, M. Bambach, R. Kopp, Forming strategies and process modelling for CNC incremental sheet forming, CIRP Annals-Manufacturing Technology, Vol. 53, No. 1, pp. 203-206, 2004.
[23] C. Henrard, C. Bouffioux, L. Duchêne, J. R. Duflou, A. M. Habraken, Validation of a new finite element for incremental forming simulation using a dynamic explicit approach, Key Engineering Materials, Vol. 344, pp. 495-502, 2007.
[24] N. Decultot, V. Velay, L. Robert, G. Bernhart, E. Massoni, Behaviour modelling of aluminium alloy sheet for single point incremental forming, International Journal of Material Forming, Vol. 1, No. 1, pp. 1151-1154, 2008.
[25] A. Hadoush, A. H. van den Boogaard, Time reduction in implicit single point incremental sheet forming simulation by refinement-derefinement, International journal of material forming, Vol. 1, No. 1, pp. 1167-1170, 2008.
[26] M. Azaouzi, N. Lebaal, Tool path optimization for single point incremental sheet forming using response surface method, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 24, pp. 49-58, 2012.
[27] M. Honarpisheh, A. Gheysarian, An Experimental Study on the process parameters of Incremental Forming of Explosively-Welded Al/Cu Bimetal, Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME), Vol. 7, No. 1, pp. 73-83, 2017.
[28] W. Emmens, G. Sebastiani, A. H. van den Boogaard, The technology of incremental sheet forming - a brief review of the history, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, No. 8, pp. 981-997, 2010.
[29] R. Perez-Santiago, A. Fiorentino, R. Marzi, C. Rodriguez, Advances in simulation of two point incremental forming, AIP Conference Proceedings,Vol. 1353, pp. 183-188, 2011.
[30] Q. C. Wang, H. H. Hu, J. H. Wu, J. Cao, Research on Forming Accuracy of Two Point Incremental Forming for Aluminum 1060, Advanced Materials Research, Vol. 936, pp. 1725-1729, 2014.
[31] M. Janbakhsh, F. Djavanroodi, M. Riahi, A comparative study on determination of forming limit diagrams for industrial aluminium sheet alloys considering combined effect of strain path, anisotropy and yield locus, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, Vol. 47, No. 6, pp. 350-361, 2012.