طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 کارشناس ارشد / امور دیسپاچینگ، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

چکیده

در نانو ماهواره‌ها به دلیل محدودیت‌های فضا و انرژی مصرفی و تامین انرژی مورد نیاز تمامی واحدها، طراحی بهینه و مناسب زیرسیستم توان اهمیت فراوانی دارد. طراحی نظام‌مند و مبتنی بر الگوریتم برای واحد تبدیل و توزیع توان نانو ماهواره هدف اصلی این مقاله است. به این ترتیب که با ترکیب مناسب منابع مختلف طراحی، اعم از روابط تحلیلی مبتنی بر تئوری مبدل‌ها و مدارک فنی، تحلیل و شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزاری و تست و آزمایش نمونه عملی، یک الگوریتم حلقه‌بسته برای طراحی مبدل‌های واحد تبدیل و توزیع توان نانو ماهواره پیشنهاد شده است. پیاده‌سازی این الگوریتم موجب می‌شود ضمن دستیابی به طرح بهینه و پوشش تمامی مطالبات پروژه تعداد نمونه‌های آزمایشی مورد نیاز جهت ساخت و تست، به حداقل برسد. مبنای اصلی الگوریتم استفاده از ترکیب شبیه‌سازی و تست‌های آزمایشگاهی است. برای اعتبارسنجی الگوریتم، روش پیشنهادی برای طراحی و ساخت نمونه‌ی مهندسی واحد تبدیل و توزیع توان نانوماهواره اجرا شده و نتایج قابل قبولِ بدست آمده، نشان‌دهنده‌ی کارآمدی الگوریتم پیشنهادی و نیز دقت بالا و قابلیت اطمینان مناسب طراحی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organized Design for PDU Convertors of Nano-satellite via a Closed-Loop Algorithm

نویسندگان [English]

  • َArash Dehestani Kolagar 1
  • Meysam Hasani 2
  • Mohammad Reza Alizadeh Pahlevani 1
1 Malek Ashtar University of Technology
2 Scholar, Electrical Distribution Co. Zanjan.
چکیده [English]

Power subsystem of nano-satellites is a major part that effectively has relationships with their entire electrical components. Occurring defects in this subsystem may lead to missing the whole nano-satellite mission. On the other hand, due to nano-satellites restrictions in space condition and energy consumption, designing an optimized and appropriate power system will be more significant. In order to design convertors for power distribution units (PDUs) a closed-loop algorithm is presented in this paper, employing a proper combination of extant analytic relations, analyzing and simulating in software interface and testing the experimental setup. Applying this algorithm reduces number of the required experimental samples in the process of manufacturing and testing. The proposed algorithm is carried out to design and build on engineering sample of PDU for nanosatellite and the results reveals the performance of this algorithm.

Keywords

Designing algorithm, closed-loop design, Buck convertor, nanosatellite, power distribution Unit (PDU)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Designing algorithm
  • closed-loop design
  • Buck convertor
  • nanosatellite
  • power distribution Unit (PDU)
[1] H.T. El-madany, … Spacecraft Power System Controller Based on Neural Network, 14th International Middle East Power Systems Conference, Cairo University, Egypt, December 19-21, 2010.
[2] P. Fortescue, J. Stark, G. Swinerd, Spacecraft Systems Engineering, fourth Edition pp. 325-349, England: Wiley, 2003.
[3] Sangtak Park: Design and Implementation of the Electrical Power System for CanX-1, Master thesis, Department of Electrical Engineering, University of Toronto, Toronto, 2003.
[4] B.L. Molton: Kysat-2 Electrical Power System Design and Analysis, Master thesis, The College of Science & Technology, Morehead State University, Kentucky, 2013.
[5] GN (گزارش نهایی-امکان سنجی، طراحی مفهومی و مقدماتی زیرسیستم تامین توان نانوماهواره)
[6] Maxim integrated, Building a DC-DC Power Supply that Works, Tutorial-1897, 2010, Accessed on 10 March 2017;
[7] A. Bolandraftar, Practical design and fabrication of DC/DC converter for Persian Gulf nanosatellite, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, 2015. (in Persian)
[8] TPS40055-EP Datasheet, Texas Instruments, Dallas Texas, 2012.
[9] M.L. Buschbom M. Peterson..., PowerPAD- A Method To Create Thermally Enhanced Plastic Package Solutions for Semiconductors, Texas Instruments, Dallas Texas, 1998.
[10] Introduction to MATLAB/Simulink for switched-mode power, ECEN5807 Supplementary Notes, University of Colorado.
[11] C. Basso, Switch­Mode Power Supplies: SPICE Simulations and Practical Designs, McGraw­Hill.
[12] Offline Circuit Simulation & PCB Design with TINA Design Suite, Accessed on 15 February 2017; http://www.designsoftware.com
[13] The Power IC Model Library for PSpice, Accessed on 26 February 2017;
[14] SwitcherPro Switching Power Supply Design Tool, Accessed on 13 October 2017;   
http://www.ti.com/tool/SWITCHERPRO