بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در کار حاضر توزیع تنش گذرا در تک‌لایه هیبرید با ابعاد محدود، تحت اثر ترک از لحظه‌ی گسسته شدن الیاف تا رسیدن به حالت تعادل، بررسی شده است. فرض بر آن است که کلیه‌ی الیاف هم‌جهت و بار اعمال شده بر ماده مرکب به‌صورت کششی ‌و در راستای الیاف می‌باشد و ترک در میانه‌ی تک‌لایه ایجاد می‌شود. معادلات دیفرانسیلی جابجایی گذرای الیاف به کمک تئوری شیرلگ استخراج می‌گردند. به منظور حل معادلات تفاضلی - دیفرانسیلی استخراج شده، از روش تفاضل محدود استفاده می‌شود. نتایج به‌دست آمده، اثر هیبریداسیون، جرم و مدول کشسانی الیاف و اندازه ترک را بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش نشان می‌دهند. مقادیر گذرای ضریب تمرکز تنش استخراج شده در این تحقیق برای تک‌لایه ساده تحت ترکی تا سه رشته گسسته شده با نتایج به‌دست آمده از روش تحلیلی انطباق کامل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Response of Stress Distributions in a Hybrid Lamina Subjected to the Crack

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shishesaz 1
  • Erfan Mirshekari 2
1
2
چکیده [English]

In this work transient dynamic stress concentration in a hybrid composite lamina subjected to a sudden internal crack is examined. It is assumed that all fibers lie in one direction and the applied load acts along direction of fibers. Using shear lag model, equilibrium equations are deduced and upon proper application of boundary and boundness conditions,the complete field equations are obtained using finite difference method. The results of dynamic effect of fiber breakage on stress concentration are well examined in presence of a second type fiber. These results are compared to those of their static values in both models. The effect of surface cracks on stress concentration, as a result of fiber breakage, is also examined.

[1] Hedgepeth, J.M.,Stress concentration in a filamentary structure,  NASA TND – 882, May 1961.
[2] Zender, G. W., Deaton, J. W., Stress of  Filamentary Sheets with one or more Fiber Brocken, NASA TND – 1609, 1963.
[3] Hedgepeth, J.M., Van Dyke, P., Local Stress Concentration in imperfect Filamentary Composite Materials, Journal of Composit Material, Vol. 1,  pp. 294-309, 1967.
[4] Fukuda, H., Chou, T. W., Stress Concentration in a Hybrid Composite Sheet, Journal of Applied Mechanics, Vol. 50,  pp. 845-848, 1983
[5] Landis, C. M., McGlockton, M. A., McMeeking, R. M.,  An Improved Shear Lag Model for Broken Fibers in Composite Materials, Journal of Composit Material, Vol. 33, pp. 667-680, 1999.
[6] Landis, C. M., McMeeking, R. M., A Shear Lag Model for a Broken Fiber Embedded in a Composite with a Ductile Matrix, Composite Science and Technology, Vol. 59,  pp. 447-457, 1999.
[7] Shishesaz, M. , The Effect of Matrix Extension on Fiber Stresses And Matrix Debonding in a Hybrid Composite Monolayer, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 25, 2001.
[8] Shishesaz M., The Effect of Matrix Plasticity and Duplicate Cuts on Stress Distribution in Short and Long Fibers of a Hybrid Composite Lamina, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 25, 2005.
[9] Shokrieh,, M. M., Karamnejad., A., “Dynamic Response of Strain Rate Dependent Glass/Epoxy Composite Beams Using Finite Difference Method”, Journal of Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering,  p.p. 50-56, 2010.
[10] Larom, D., Herakovich., C.T., Aboudi, J., “Dynamic response of pulse loaded laminated composite cylinders”, International Journal of Impact Engineering,  p.p. 233-248, 1991.