نویسنده = محمد باقر منهاج
تعداد مقالات: 3
1. تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سیستم ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


2. استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 153-163

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


3. بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-70

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور