پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناس ارشد / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 کارشناس ارشد / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله رفتار پلاستیک پوسته مخروطی جدار نازک تحت فشار استاتیک داخلی، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساده‌سازی روابط، از برآیند تنش در راستای یال مخروط صرف‌نظر شده و از مدل صلب-پلاستیک کامل برای رفتار مادی سازه استفاده شده است. با استفاده از سطح تسلیم مستطیلی معمول و تقسیم‌بندی مسئله به مخروط کوتاه و بلند و به‌دست آوردن محدوده آنها، مقدار فشار استاتیک داخلی لازم برای شروع جریان پلاستیک در سازه محاسبه گردیده است. براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش می‌توان زوایای رأس خاصی را مشاهده کرد که در آن‌ها فشار فروریزش بیشینه می‌شود. همچنین به ازای زوایای نزدیک به صفر و 90 درجه، جواب‌ها به ترتیب به نتایج استوانه و ورق دایروی تحت فشار یکنواخت همگرا می‌شود. علاوه بر آن، مسئله با توجه به نسبت شعاع بزرگ مخروط به ضخامت آن و همچنین برای حالت‌های مختلف مخروط بلند و کوتاه حل و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nalytical Prediction of Plastic Collapse of Conical Shell under Static Internal Pressure

نویسندگان [English]

  • Jamal Zamani 1
  • Mohammad Hossein Benvidi 2
  • Mehdi Aghaei 2
  • mohammad Vahab Mousavi 3
1
2
3
چکیده [English]

In this paper, plastic behavior of thin-walled conical shell under static internal pressure has been investigated analytically. In order to simplification, stress resultant along the slant of cone has been neglected and rigid-perfectly plastic model is used for material behavior. Common rectangular surface has been used as yielding criterion. According to present approach, cones are categorized into "long" and "short" based on their geometry. For each case, required pressure for initiation of plastic flow is formulated and is named collapse pressure. Maximum collapse pressure occurs at specific angle. The results coincide with collapse pressures of cylinder and circular plate at angels near 0º and 90º, respectively. The results have been depicted for various ratios of the larger radius of cone to the thickness. The differences between long and short cone have been distinguished.

[1] Ugural, A. C. 1981. Stresses in plates and shells, New York, McGraw-Hill.
[2] Tani, J.,  and N. Yamaki, 1969. Buckling of truncated conical shells under hydrostatic pressure, The report of the Institute of High Speed Mechanics, Tohoku University, Sendai, Japan 2: 235–261.
[3] Seide P. 1956. Axisymmetrical buckling of circular cones under axial compression. Journal of Applied Mechanic, 625–628.
[4] Ross C. T. F., D. Sawkins, J. Thomas, A. P. F. Little. 1999. Plastic collapse of circular conical shells under uniform external pressure, Advances in Engineering Software 30: 631-647.
[5] Teng J. G. 1996. Elastic buckling of cone-cylinder intersection under localized circumferential compression, Engeering Structures 18(1): 41-48.
[6] Prager, W. 1959. An introduction to plasticity, Boston, Addison-Wesley.
[7] Drucker, D.C. 1951. A more fundamental approach to plastic stress-strain relations, Proceeding First US Congress of Applied Mechanics, ASME, 478-491.
[8] Hodge, P.G. 1963. Limit analysis of rotationally symmetric plates and shells, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
[9] Drucker, D.C. 1953. Limit analysis of cylindrical shells under axial-symmetric loading, proceeding First Midwestern Conference on Solid Mechanics: 158-163.
[10] Demir, H., D. C. Drucker, 1963. An experimental study of cylindrical shells under ring loading, Proceeding in Applied Mechanics, Prager anniversary volume, New York, Macmillan 205-220.
[11] Eason G. 1955. The load carrying capacities of cylindrical shells subjected to ring of force. Journal of Mechanic and Physic of Solids 4: 17-27.
[12] Jones, N. 1989 Structural impact, Second Edition, UK, University of Cambridge.
[13] Hodge, P.G., 1955. Impact pressure loading of rigid-plastic cylindrical shells, Journal of Mechanic and Physic of Solids 3: 176-188.
[14] Hodge, P. G.,  and J. A. Deruntz. 1964. The carrying capacity of conical shells under concentrated and distributed loads.In: Olszak, W., Sawczuk, A. (Eds.), Non-Classical Shell Problems, Amsterdam North Holland PC, 660-684.
[15] Kuech, R. W., and S. L. Lee. 1965. Limit analysis of simply supported conical shells subjected to uniform internal pressure, J. Franklin Inst 280: 71-87.
[16] Lellep, J., E. Puman. 1999. Optimization of plastic conical shells of piece- wise constant thickness, Structures and multidisciplinary optimization 18 (1): 74-79.
[17] Jones, N.,  and N. T. Ich. 1972. The load carrying capacities of symmetrically loaded shallow shells, International journal of solids structures 8: 1339-1351.
[18] Onat, E. T., and W. Prager. 1954. Limit analysis of shells of revolution, Proceedings of the royal Netherlands academy of science B57: 534- 541 and 542-548.
[19] Lellep, J., and E. Puman. 2000. Optimization of plastic conical shells loaded by a rigid central boss. International Journal of solids structures 37: 2695- 2708.
.