دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-86 
شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ

صفحه 49-60

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی؛ سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار