ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تغییرات ارتفاع از سطح دریا تأثیر چشمگیری در عملکرد موتور احتراق داخلی دارد. به منظور حفظ توان موتور با تغییر ارتفاع می‌توان از توربوشارژرها استفاده کرد. برای تست ترکیب توربوشارژرها در شرایط ارتفاع بایستی فشار و دمای مورد نظر را ایجاد نمود که این مهم با قرار دادن کلیه مجموعه مورد آزمایش در محفظه شبیه ساز ارتفاع امکان پذیر بوده یا حداقل شرایط ورود و خروجیها را باید کنترل و فشار و دمای مربوط به آن ارتفاع را ایجاد نمود. ایجاد این شرایط هزینه بر و کنترل آن مشکل می‌باشد. هدف از این مقاله ارایه روشی سادهتر و مقرون به صرفه برای ایجاد بستر آزمون مجموعه توربوشارژری بر روی موتور احتراق داخلی در شرایط ارتفاع می‌باشد. در این مقاله موتور هدف شبیه‌سازی یک بعدی و با مقایسه نتایج تست موتور، اعتبار سنجی شده است. با استفاده از اطلاعات نسبت فشار، دبی جرمی و دور تصحیح شده بدست آمده از شبیه‌سازی، روشی ساده برای تست نسبت فشار مورد نیاز در ارتفاع مورد نظر ارایه گردیده است. این طرح مقدماتی میتواند محدوده چیدمان کنترلی توربوشارژرها را مشخص و هزینه و زمان آزمایشات عملیاتی وسیله پرنده کاهش دهد. شبیه سازی موتور هدف در تحقیق و مقایسه آن با نتایج تجربی در دورهای مختلف خطای حداکثر 10 درصد شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. از جمله دستاوردهای این تحقیق قابلیت استفاده از این روش در محدوده وسیعی از ارتفاع می‌باشد. به طوری که استفاده از این روش نشان می‌دهد موتور با توربوشارژر قابلیت حفظ 90 درصد توان تا ارتفاع بیش از 2/12 کیلومتر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simplified laboratory set up for testing the behavior of a turbocharged engine in a high-altitude air engine using modeling

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aghaseyedmirzabozorg 1
  • Saeid Kheradmand 1
  • mohammadreza khodaparast 2
1 Propulsion, Aerospace, Malek Ashtar, Tehran, Iran
2 Propulsion, Aerospace, Malek Ashtar, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Changes in altitude from the sea level have a significant effect on the performance of the internal combustion engine. Turbochargers can be used to maintain engine power by changing the height. In order to test the combination of turbochargers under the conditions of high altitude, the pressure and temperature should be created, which is possible by placing all the test set in the altitude simulator chamber, or at least the conditions of inlet and outlet must be controlled and the pressure and temperature associated with it altitude made. Creating these conditions is difficult to control. The purpose of this paper is to provide a simpler and more cost-effective way to create a r turbocharger test bed on an internal combustion engine in altitude conditions. In this paper, one-dimensional simulation engine is engineered and compared with the motor test results. Using a compression ratio, mass flow rate and corrected distances obtained from simulation, a simple method for testing the required pressure ratio at the desired height is presented. This preliminary design can specify the scope of turbocharger control overhead and reduce the cost and time of operational testing of the bird's device for extracting control overflow.The simulation of the target engine in the research and comparing it with the experimental results at different periods shows a maximum simulation error of 10%. This research is the applicable over a wide range of altitudes. The turbocharged motor is capable of maintaining 90% power up to a height of more than 12.2 km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • turbocharger
  • test bed
  • mass flow
  • high altitude
[1] N. Watson, M. S. Janata, Turbocharging the Internal Combustion Engine, Longman Scientific and Technical Publishing Company, Macmillan International Higher Education, pp. 474-476, 1982.
[2] A. P. Carlucci, A. Ficarella, D. Laforgia, A. Renna, Supercharging system behavior for high altitude operation of an aircraft 2-stroke Diesel engine, Energy Conversion and Management, Vol 101, pp. 470-480, 2015.
[3] L. Pohorelsky, P. Brynych, J. Macek, P. Y. Vallaude, J. C. Ricaud, P. Obernesser, P. Tribotté. Air system conception for a downsized two-stroke diesel engine, SAE Technical Paper, No. 2012-01-0831. 2012.
[4] J. Chen, W. Zhuge, X. Zheng, Y. Zhang, Investigation of Influence of Two-Stage Turbocharging System on Engine Performance Using a Pre-Design Model, ASME Turbo Expo 2013: Turbine Technical Conference and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, pp. V05AT23A014-V05AT23A014, 2013.
[5] A. Whitfield, F. J. Wallace, Performance prediction for automotive turbocharger compressors, Proceedings of the institution of mechanical engineers, Vol 189, No 1, pp. 557-565, 1975.
[6] J. W. Dennis, Turbocharged diesel engine performance at altitude. SAE Transactions, pp. 2670-2689, 1971.
[7] Z. Yangjun, High-altitude and low-pressure characteristic simulation test station of air compressor in internal-combustion engine, Chinese Patent 101672729 A, 2010.
[8] D. J. Bents, T. Mockler, and J. Maldonado, A. Hahn, J. Cyrus, P. Schmitz, J. Harp, J. King, Propulsion Selection for 85kft Remotely Piloted Atmospheric Science Aircraft, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH, Report No. TM-107302. 1996.
[9] R. E. Wilkinson, R. B. Benway, Liquid Cooled Turbocharged Propulsion System for Hale Application, ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, American Society of Mechanical Engineers, pp. V002T02A043-V002T02A043, 1991.
[10] J. Harp, Turbocharger system development and propulsion system testing, prepared for Developmental Sciences Inc. under Contract ThermoMechanical Systems, Canoga Park CA, No. DSI-80-TRSC-05-A, 1982.
[11] H. Tonskotter, and D. Scheithauer, The Strato 2C Propulsion System- A New Compound Engine and Control Concept for High Altitude Flying, Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft m. b. H, Advanced Aero-Engine Concepts and Controls, Seattle, pp. 6, 1995
[12] D. J. Bents, T. Mockler, J. Maldonado, J. L. Harp, J. James, J. F. King, P. C. Schmitz, Propulsion System for Very High Altitude Subsonic Unmanned Aircraft, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH, Report No. TM 1998-206636, 1998.
[13] J. L. Loth, G. J. Morris, P. B. Metlapalli, Staged Turbocharging for High Altitude IC Engines, 33rd Joint Propulsion Conference and Exhibit, Seattle, pp. 3970, 1997.
[14] C. Rodgers, Turbocharging a High Altitude UAV C.I. Engine, 37th Joint Propulsion Conference and Exhibit, Salt Lake City, pp. 3970, 2001.
[15] T. Korakianitis, T. Sadoi, Turbocharger-Design Effects on Gasoline-Engine Performance, Journal of engineering for gas turbines and power, Vol. 127, No. 3, pp. 525–530. 2005.
[16] D. Jung , K. H. Kwak, D. N. Assanis, Integration of A Single Cylinder Engine Model and A Boost System Model for Efficient Numerical Mapping of Engine Performance and Fuel Consumption, International Journal of Automotive Technology, Vol. 13, No. 1, pp. 1−7, 2012.
[17] Y. Liu, W. Zhuge, Y. Zhang, S. Zhang, J. Zhang, X. Huo, A matching method for two stage turbocharging system, Proceedings of ASME Turbo Expo 2014: turbine technical conference and exposition, Dusseldorf, Germany, 2014.
[18] N. Terdich, A. Romagnoli, R. F. Martinez-Botas, A. Pesiridis, Mild hybridization via electrification of the air system: electrically assisted and variable geometry turbocharging impact on an off-road diesel engine. Proceedings of ASME Turbo Expo 2013: turbine technical conference and exposition, San Antonio, Texas, USA, 2013.
[19] S. Mamalis, V. Nair, P. Andruskiewicz, D. Assanis, A. Babajimopoulos, N. Wermuth, P. Najt, Comparison of different boosting strategies for homogeneous charge compression ignition engines – a modeling study. SAE International Journal of Engines, Vol 3, No 1, pp. 296-308, 2010.
[20] B. Lee, D.Jung, D. Assanis,  Z. Filipi, , Dual-stage turbocharger matching and boost control options. ASME 2008 Internal Combustion Engine Division spring technical conference (pp. 267-277). ,  2008.
[22] M.R. Khodaparast, M. Agha Seyyed Mirza Bozorg, S. Kheradmand, ,Keeping Twin Turbocharged Engine Power at Flight Altitudes, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol:90, iss:6, 2018.
[23] FEV, Benchmarking Of The PEUGEOT TU5JP4, 4 - Cylinder Gasoline Engine, Print. Report of Combustion Department Engine Testing With Original ECU And Thermodynamic Analysis, 2003.
[24] M. P. Boyce, Centrifugal compressors a Basic Guaid, Oklahoma: PennWell Corporation, 2003.
[25] R. Stull, Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science, BC Campus, 2016.
[26] S, Kakac, H, Liu, Selection, rating, and thermal design, CRC press, 2012.