دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-223