شبیه‌سازی عددی ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربینی هوایی در نقطه طرح و خارج از طرح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک، ایران.

2 دکتری / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عددی رفتار جریان در ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربین‌گاز هوایی می‌باشد. پس از مدل‌سازی و شبکه‌بندی ایمپلر، با استفاده از مدل جریان آشفته k-ω-sst تحلیل عددی شده و رفتار جریان در بررسی می‌گردد. در این تحلیل با روشی نوین از ترکیب دو روش دستگاه مختصات ثابت و چرخان و همچنین در بررسی رفتار جریان داخل توربین از امکانات محیط توربو پروسسینگ استفاده شده است. توسط این روش و تعریف صفحات و خطوط مختلف بر روی سطوح پره و فضای بین آنها، کمیت‌های جریان در تمام نقاط بررسی و با نتایج طراحی آیرودینامیکی مقایسه می‌گردد. نتایج نشان می‌دهند که نسبت فشار توربین تاًثیر به سزایی در عملکرد آن داشته و با ازدیاد نسبت فشار، راندمان ابتدا افزایش و سپس با شیب کمی کاهش می‌یابد. مطابق نتایج ماکزییم راندمان توربین در حدود 85 درصد در نسبت فشار تقریبا 2/5 اتفاق می‌افتد. در ادامه شرایط خارج از طرح نیز برای این توربین بررسی می‌شود. مطابق نتایج این بررسی، با افزایش دور در نسبت فشار ثابت، دبی جرمی و گشتاور کاهش و با افزایش نسبت فشار در دور ثابت، دبی جرمی و گشتاور افزایش می‌یابد. این تحلیل عددی توسط تحلیل جریان داخل پروانه توربینی که داده‌های آزمایشگاهی آن موجود می‌باشد، صحه‌گذاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of radial inflow turbine impeller in aero turbine engine at design and off-design point

نویسندگان [English]

  • Behrooz Shahriari 1
  • S. M. R. Afghari 2
1 Assistant professor, Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology
2 Phd, Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

In this paper the flow behavior in a radial inflow turbine impeller of aero gas turbine engine has been investigated for validate its aerodynamics design. To this aim, after importing the results of the developed program for aerodynamic design and meshing, the impeller is analyzed by using the k-ω-sst turbulence model and the flow behavior around the design point is investigated. For numerical analysis, a new method which is combination of stationary and rotating frames used. To investigate the flow behavior, the turbo post processing is used. By this method and define various surfaces and lines, flow parameters along the blade and also between blades are analyzed. Moreover, off design conditions for this turbine also are obtained. Then to validate of CFD analysis, experimental data from one existing impeller is used. Finally, the results of the aerodynamic design with CFD analysis have been compared. In all this steps good agreement is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aero turbine engine
  • Radial inflow turbine
  • Impeller
  • Numerical simulation
  • Design and off design point
[1] A. Whitfield, and N.C. Baines, Design of Radial Turbomachines, New York: John Wiley and Sons Inc., 1990.
[2] R. Aghaei, A. M. Tousi, M. Soltani, Design and CFD Analysis of Centrifugal Compressor for a Microgasturbine, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 79, No. 2, pp. 137-143, 2007.
[3] R. Aghaei, A.M. Tousi, A. Tourani, Comparison of Turbulence Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial Turbomachines, Aircraft Engineering and Aerospace Technology Vol. 80, No. 6, pp. 657-665, 2008.
[4] Ch. Hirsch, S. Kang, and G. Pointel, A Numerically Supported Investigation of the 3D Flow in Centrifugal Impellers: PartI- The Validation Base, ASME, In Volume 1: Turbomachinery, 1996.
[5] Zh. Feng, Q. Deng , J. LI , Aero-thermo dynamic Design and Numerical Simulation of Radial Inflow Turbine Impeller for a 100kW Microturbine, ASME Turbo-Expo, 2005.
[6] M. Nili Ahmadabadi, F. Poursadegh,  M. R. Shahhosseini, Performance improvement of a centrifugal compressor using a developed inverse design method, Modares Mechanical Engineering,  Vol. 12, No. 2, pp. 109-124, 2012. (in Persian)
[7] A Hajilouy, M. Rad, M. R. Shahhosseini, Flow and Performance Characteristics of Twin-Entry Radial Turbine under Full and Extreme Partial Admission Conditions, Archive of Applied Mechanics, Vol. 79, No. 12, pp. 1127-1143, 2009.
[8] M. Dehghan, Numerical Investigation and Validation of the flow field around the Impeller f Special Centrifugal Compressor, M.Sc. Thesis, Faculty of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Iran, 2009. (in Persian)
[9] M. Aligodarz, M. H. Borojeni, K. Mobini, Investigation of Flow Field in Two Stage radial flow compressor, 10th Conference of Iranian Aerospace Association, Tarbiat Modares University, pp.109-124, 1391.
[10] F. Villalpando, M. Reggio, A. Ilinca, Assessment of Turbulence Models for Flow Simulation around a Wind Turbine Airfoil, Journal of Modelling and Simulation in Engineering, 2011.
[11] E. Sauret, Gu Yuantong, Three-dimensional off-design numerical analysis of an organic Rankine cycle radial-inflow turbine, Applied Energy, Vol. 135, pp. 202-211, 2014.
[12] Zheng, Ya, et al., Preliminary design and off-design performance analysis of an Organic Rankine Cycle radial-inflow turbine based on mathematic method and CFD method, Applied Thermal Engineering, Vol. 112, pp. 25-37, 2017.
[13] A. Tiseira, L. M. Garcia-Cuevas, L. B. Inhestern, J. D. Echavarria, Numerical Simulation of a Radial Turbine at Off-Design Conditions in Presence of Choked Flow, Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, Vol. 84102, p. V02ET39A018, American Society of Mechanical Engineers, 2020.
[14] C. Cravero, Viscous analysis of turbine blades with three-dimensional design, 4th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, Firenze (Italy), 2001.
[15] Three-Dimensional Aerodynamic Design of a Radial Inflow Turbine Impeller by Direct Design Method, Modares Mechanical Engineering, pp.76-92, Vol. 13, No. 3, 2013. (in Persian)
[16] Antonov Aircraft, Cooling turbine, Component Maintenance Manual with Illustrated Parts List, Honeywell, 2002.
[17] Qian GW, Ishihara T., Numerical study of wind turbine wakes over escarpments by a modified delayed detached eddy simulation, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 191, pp.41-53, 2019.
[18] A. Briones, J. Sykes, B. Rankin, A. Caswell, Steady-state CFD Simulations of a Small-scale Turbojet Engine from Idle to Cruise Conditions, American Institute of Aeronautics and Astronautics(AIAA), 2020.
[19] P. Zhang, Y. P. Liu, J. H. Li, Y. W. Yan, Design and Numerical Simulation of a Micro-Gas Turbine Combustor, Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 12, No. 5, pp. 1707-1718, 2019.
[20] ANSYS FLUENT 12.0 User's guide, V 12.0.16. 2009.
[21] K. L. McLallin, J. E. Haas, Experimental Performance and Analysis of 1 5.04 - Centimeter-Tip-Diameter,Radial-Inflow Turbine With Work Factor of 1.126 and Thick Blading, NASA, TP 1730, 1980.