دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1401 
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی

صفحه 69-83

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ محمد مهدی بحری رشت آبادی؛ اسماعیل ولی زاده