بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد / مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری / مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقاومت چسبندگی و حرارتی کامپوزیت شیشه اپوکسی/ شیشه نووالاک است. به دلیل استفاده از رزین‌های فنولیک، از روش پیش آغشته سازی با ترکیب‌ درصدهای مختلف رزین اپوکسی و نووالاک استفاده شده است. نمونه کامپوزیتی دوتکه شیشه اپوکسی و شیشه نووالاک، یک‌بار بدون چسب و یک‌ بار به کمک چسب به یکدیگر متصل گردیدند. در ادامه تأثیر ترکیب‌‌های مختلف دو نوع رزین اپوکسی و نووالاک بر مقاومت چسبندگی و حرارتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به کمک نتایج آزمون گرماسنج روبشی تفاضلی و مدت‌ زمان ژل شدن، چرخه پخت نمونه‌ها پیش‌بینی شده است. نتایج نشان داد، وجود عامل پخت هر دو رزین اپوکسی و نووالاک در ترکیب ضروری است. نتایج حاصل از آزمون استحکام برشی بین لایه‌ای و خمش سه‌نقطه‌ای نشان داد، وجود رزین فنولیک در نمونه‌ها سبب کاهش استحکام مکانیکی نمونه شده است. در اتصال دو کامپوزیت شیشه اپوکسی و شیشه نووالاک وجود چسب اکسون استحکام نمونه‌ها را نسبت به اتصال مستقیم اپوکسی 2/48 درصد افزایش داده است. درنهایت نتایج حاصل از آزمون اکسی استیلن ضرورت وجود پیش پخت و افزایش تدریجی دما در چرخه پخت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study and Optimization of Manufacturing Parameters of High Silica-Phenolic/Glass-Epoxy Laminate insulators in order to achieve the Highest thermal resistance and inter-laminar Strength

نویسندگان [English]

  • Matin Farokhi 1
  • Ali Davar 2
  • Mehrzad Mortezaei 2
  • Mohsen Heydari Beni 3
  • Jafar Eskandari Jam 2
1 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran
2 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran
3 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the adhesion and thermal resistance of epoxy / Novalac glass composite. Due to the use of phenolic resins, the pre-impregnation method has been used by combining different percentages of epoxy and novac resin. The two-piece composite samples of epoxy glass and novac glass were bonded once without glue and once with glue. In the following, the effect of different compounds of two types of epoxy resins and Novalak on adhesion and heat resistance has been investigated and evaluated. Using the results of differential scanning calorimeter test and gelling time, the sintering cycle of the samples is predicted. The results showed that the presence of curing agent of both epoxy and novac resin in the composition is essential. The results of interlayer shear strength test and three-point bending showed that the presence of phenolic resin in the samples reduced the mechanical strength of the sample. In the connection of two composites of epoxy glass and Novalac glass, the presence of exon adhesive has increased the strength of the samples compared to the direct connection of epoxy by 2.48%. Finally, the results of the oxyacetylene test indicate the need for pre-baking and a gradual increase in temperature in the cooking cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Novalac resin
  • Insulation
  • Composite to composite bonding
  • Pre-impregnated
[1] S.V. Levchik, E.D. Weil, Thermal decomposition, combustion and flame-retardancy of epoxy resins -a review of the recent literature, Journal of Polymer International, Vol 53, 1901-1929, 2004.
[2] X. Gu, X. Huang, H. Wei, X. Tang, Synthesis of novel epoxy-group modified phosphazenecontaining nanotube and its reinforcing effect in epoxy resin, Journal of European Polymer,Vol 47,903-910, 2011.
[3] G. Das, N. Karak, VEG etable oil-based flame retardant epoxy/clay nanocomposites,Journal of Polymer DEG radation and Stability, Vol 94, 1948-1954, 2009.
[4] H. Ren, J. Sun, B. Wu, Q. Zhou, Synthesis and properties of a phosphorus-containing flame retardant epoxy resin based on bis-phenoxy (3-hydroxy) phenyl phosphine oxide, Journal of Polymer DEG radation and Stability, Vol 92, 956-961, 2007.
[5] L. LiuY, Flame-retardant epoxy resins from novel phosphorus-containing novolac, Journal of Polymer, Vol 42, 344-3454, 2001
[6] L. E. McAllister,.and J. E. hill, ablative composites , U S . Patent4.656.095. 1987
[7] L. B. Manfredi, A. N. Fraga, A. Vazquez, Influence of the Network Structure and Void Content on Hygrothermal Stability of Resol Resin Modified with Epoxy–Amine, Journal Applied Polymer Science, Vol 102, 588–597, 2006.
[8] A. Sturiale, A. Va´ zquez, A. Cisilino, L. B. Manfredi, Enhancement of the adhesive joint strength of the epoxy–amine system via the addition of a resole-type phenolic resin, International Journal of Adhesion & Adhesives, Vol 27 ,156–164, 2007.
[9] K. Srivastava, D. Srivastava, S.K. Tripathi, Studies on the Effect of Curing Agent Concentration and Type of Phenol on Various Physico-Chemical Properties of Resole and Epoxy Blends, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 110, 3812–3819, 2008.‏
[10] M. Atarian, H. R. Salehi, M. Atarian, and A. Shokuhfar, Effect of oxide and carbidenanoparticles on tribological properties of phenolic-based nanocomposites, Iran. Polym. J. (English Ed., vol. 21, no. 5, pp. 297–305, 2012.
[11] W. Rao, P. Zhao, C. Yu, H.B. Zhao, and Y.Z. Wang, High strength, low flammability, and smoke suppression for epoxy thermoset enabled by a low-loading phosphorus-nitrogen-silicon compound. Composites Part B: Engineering, 211, p.108640, 2021.
[12] T.Y. Gao, F.D. Wang, Y. Xu, C.X. Wei, S.E. Zhu, W. Yang, and H.D. Lu, Luteolin-based epoxy resin with exceptional heat resistance, mechanical and flame retardant properties. Chemical Engineering Journal, 428, p.131173, 2022.
[13] B. L. Burton,Acceleration of Amine-Cured Epoxy Resin Systems, Huntsman Corporation, 2013.
[14]  H. Salehi, S. Salami, M. Attarian, O. Ozhdelnia, Fabrication and study of properties of carbon / phenolic nanocomposites using polymer pyrolysis method and its reinforcement with metal oxide nanoparticles,  Advanced Materials in Engineering (Independence). 32 (1): 39-53;2011. (in Persian)
[15] H. Salehi, S. M. Khalili, Investigation of thermal, mechanical behavior and carbonization of Demabala phenolic resin, Advanced Materials in Engineering (Independence). 1390; 30 (2): 69-81. (in Persian)