طراحی بهینة سازة میز پرتاب موشک ماهواره‌بر کشتی - پرتاب به‌روش الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکترا / مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف این مقاله طراحی، تحلیل و بهینه‌سازی سازة میز پرتاب موشک ماهواره‌بر پرتاب‌شونده از روی کشتی (ناو) است. در این مقاله، یک کد المان محدود برای محاسبة تنش و تغییر شکل میز پرتاب در نرم‌افزار متلب نوشته شده است. همچنین چون سازة میز پرتاب مورد نظر عملیات شلیک موشک را از روی کشتی انجام می‌دهد، شتاب‌های (نیروها) وارده از طرف کشتی محاسبه شده است. همچنین بارهای وارده از طرف باد نیز محاسبه شده است. برای بهینه‌سازی طراحی انجام‌شده از روش الگوریتم شبیه‌سازی تبرید تدریجی استفاده شده است. کد این الگوریتم نیز در نرم‌افزار متلب تدوین شده است. این کد برای محاسبة تنش و تغییر شکل در سازه از کد المان محدود نوشته‌شده بهره می‌گیرد و آن را فراخوانی می‌کند. تابع هدف در این مقاله وزن سازة میز پرتاب می‌باشد. قیود طراحی، مقدار تنش و جابه‌جایی هستند که به‌ترتیب برابر با 153/3 مگاپاسکال و 3 میلی‌متر می‌باشند. متغیرهای طراحی ضخامت و قطر خارجی سطح مقطع اعضای سازه، که از نوع دایره‌ای توخالی (لوله) می‌باشند، فرض شده است. با محاسبة بارهای وارده به سازه و مدلسازی مناسب نتایج حاصل از کد المان محدود، که تنش‌ها و تغییر شکل‌های ایجادشده در سازه می‌باشند به‌دست آمده و با استفاده از روش تبرید تدریجی سطح مقطع بهینه برای اعضای مختلف سازه تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimum design of launch pad structure for ship launched launch vehicle, with simulated annealing algorithm

نویسندگان [English]

  • Asghar Mahdian 1
  • Masood Basiri 2
  • Bizhan Abdi 2
1
2
چکیده [English]

Design, analysis and optimization of launch pad structure for launch vehicle which starts from a ship are purposes of this article. In this article a Finite Elements code was written in MATLAB software that is used for calculation of stresses and nodal displacements. The loads which missile, ship and wind apply to the launch pad structure for launch vehicle have been considered. Simulated Annealing (SA) algorithm was used for optimization of design. So a SA code was written in MATLAB. This code uses the Finite Elements method for calculation of stresses and the displacements. In this article, the objective function is set to minimize the weight of the structure. The constraints imposed to the analysis are the allowable stress and the displacement which are respectively 153.3 Mpa and 3 mm. The design variables are Specification of cross sections which are thickness and external diameter. By calculating the applied loads to the structure and appropriate modeling, stresses and nodal displacements were obtained as results of Finite Elements code and by using Simulated Annealing algorithm, cross sectional areas were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure design
  • Optimization
  • launch pad
  • Ship
  • finite elements
[1] V. G. Malikof, S. F. Kamisarik, A. M. Kartakf, Ground Missiles System, 1st Eddition, pp. 43-70, (Translated by B. Abdi), Aerospace Organization Publication Center, 2006 (in Persian).
[2] J. C. Brown, A. C. Littlefield, Design of a Light Weight Mobile Launch Structure for the Ares I Launch Vehicle,2010Structures Congress © 2010 ASCE, pp. 2600-2610, 2010.
[3] M. H. Bahrami Bidani, M. Sanaipoor, Systematic Review of The Operation of Launcher of Missiles From Sea, Proceedings of The 10th Congress of Aerospace Society of Iran, Tehran, Iran, June 12-14, 2010 (in Persian).
[4] H. Shahoseini, M. R. Moosavi, Evolutionary Algorithms, 1st Eddition, pp. 23-57, Elmo Sanat of Iran Publication Center, 2012 (in Persian).
[5] J. P. B. Leite, B. H. V. Topping, Parallel Simulated Annealing For Structural Optimization, Computers and Structures,Vol. 73, No. 1-5, pp. 545-564, 1999.
[6] S. Bureerat, J. Limtragool, Structural topology optimization using simulated annealing with multiresolution, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 44, No. 12-13, pp. 738–747, 2008.
[7] O. Hasancebi, S. Carbas, E. Dog, F. Erdal, M. P. Saka, Comparison of non-deterministic search techniques in the optimum design of real size steel frames, Computers and Structures, Vol. 88, No. 17-18, pp. 1033–1048, 2010.
[8] A. H. Gandomi, A. H. Alavib, D. Mohammadzadeh Shadmehric, M. G. Sahab, An empirical model for shear capacity of RC deep beams using genetic-simulated annealing, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 3, pp. 354–369, 2013.
[9] H. Tagawa, M. Ohsaki, A Continuous Topology Transition Model For Shape Optimization of Plane Trusses With Uniform Cross-sectional Area, In: Proc. 3rd world congress of structural and multidisciplinary optimization, 1999.
[10] P. Abasi Dezfooli, Comparison of Simulated Annealing Algorithm with Genetic Algorithm in Determining Optimum Mixing Plan of Self Dense Concrete, Proceedings of The First National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture and Mechanics, Gorgan, Iran, July 12-14, 2014 (in Persian).
[11] M. Moonesan, Handbook of Naval Architecture Engineering, 1st Eddition, pp. 58-92, Research Center Publication Center, 2012 (in Persian).
[12] J. L. L. Meriam, G. Kraige, Engineering Mechanics Dynamics, 7th Edition, New York: Wiley, 2013.
[13] J. E. Bringas, Handbook of Comparative World Steel Standards, Third Edition, Conshohocken: ASTM International, 2004.
[14] S. RAO. Singiresu, The Finite Element Method in Engineering, 4th Edition, Elsevier Science & Technology Books, 2004.
[15] M. R Foroozan, M. R Niroomand, New Methods Optimization, 1st Eddition, pp. 28-42, Jahad Daneshgahi in Isfahan University of Technology Publication Center, 2009 (in Persian).
[16] R. T. Haftka, Z. Gurdal, Elements of Structural Optimization, 3rd Eddition, pp. 1-20, (Translated by M.H. Abolbashari), Ferdoosi University Publication Center, 2003 (in Persian).
[17] M. Kripka, Discrete Optimization of Trusses By Simulated Annealing, J. of the Braz. Soc. of Mech. Sci. & Eng, Vol. 26, No. 2, p.p 170-173, 2004.
[18] A. J. M. Ferreira, MATLAB Codes for Finite Element Analysis, Ontario:  Springer, 2008.
[19] Y. S. Tarng, H. L. Tsai, SS. Yeh, Modeling Optimization and Classification of Weld Quality In Tungsten Inert Gas Welding, Int. J.  Machine Tools & Manufacture, Vol. 39, No. 9, p.p 1427-1438, 1999.