دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-160 
شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله

صفحه 23-34

سپیده رشدی دیلمقانی؛ رحمان مهدیانی؛ علیرضا مصطفوی؛ مرتضی رزاقی؛ حسین اشرفی