بررسی تحلیلی جذب انرژی و آسیب لایه‌لایه‌شدگی در صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانوذرات تحت برخورد سرعت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیات علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

3 عضو هیت علمی / گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تفرش، تفرش

چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی جذب انرژی و آسیب لایه‌لایه‌شدگی در صفحات نازک کامپوزیتی تقویت‌شده با نانوذرات تحت برخورد با سرعت بالا پرداخته شده است. مناطق مختلفی طی فرایند برخورد در صفحات نانوکامپوزیت در نظر گرفته ­شده که عبارت‌اند از ناحیة شکست، ناحیة تغییر شکل غیرخطی، ناحیة بدون تغییر شکل و ناحیة لایه‌لایه‌شدن. خواص مکانیکی مانند مدول کششی، کرنش شکست، مدول برشی، چقرمگی شکست و نیز مشخصات هندسی پرتابه و هدف به‌عنوان ورودی به مدل تحلیلی داده شده است. در ادامه، به‌کمک روابط تحلیلی و داده­های ورودی­ خیز، کرنش­ها و تنش­های اطراف محل برخورد در هدف به‌دست آمده است. همچنین میزان انرژی­های جذب‌شده در حالت­های مختلف شکست و تغییرات انرژی جنبشی پرتابه و هدف در بازه­های زمانی کوچک، شعاع ناحیة آسیب و انرژی لایه‌لایه‌شدگی و سرعت خروجی پرتابه تخمین زده شده است. در نهایت نتایج حاصل از مدل تحلیلی با نتایج تجربی برخورد با سرعت بالا روی صفحات نانوکامپوزیت مقایسه و تطابق خوبی مشاهده شده است. در انتها با توجه به نتایج به‌دست آمده اثر نانوذرات در بهبود خواص مکانیکی مواد کامپوزیت و بررسی مودهای مختلف شکست مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical investigation of energy absorption and damage in the composite plates reinforced with nanoparticles under high velocity impact

نویسندگان [English]

  • Reza Mohamadipoor 1
  • Ehsan Zamani 2
  • Mohammad Hossein Pol 3
1 Phd Student / Mechanical Engineering Department, Shahrekord University, Shahrekord
2 Assistant Professor / Mechanical Engineering Department, Shahrekord University, Shahrekord
3 Assistant Professor / Mechanical Engineering Department, Tafresh University
چکیده [English]

In this paper, the energy absorption and delamination damage in thin composite plates reinforced with nanoparticles under ballistic impact are investigated analytically. During perforation process in the nanocomposite plates considered different regions such as: fracture region, elastic deformation region, delamination region. Mechanical properties like tensile modulus, fracture strain, shear modulus, strain energy release rate specification of projectile and target were used as input to the analytical model. Then, by using of analytical relations and input data are achieved the deflection, strains and tensions around the impact point of the target. Also the amount of energy absorbed by different failure modes and the kinetic energy variation of projectile and target at small time intervals, the radius and energy of the delamination and residual velocity of the projectile is estimated. Finally, the results of analytical models on the nanocomposite plates compared with experimental results under ballistic impact and a good agreement was found. According to the results obtained the effect of nanoparticles on the improved mechanical properties of composite materials and also investigation of various failure modes is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High velocity impact
  • Nanocomposite
  • energy absorption
  • delamination damage
[1] M. H. Pol, Gh. H. Liaght, Theoretical And Experimental Investication of Penetration of Projectile on Composite Material And Experimental Development on Hybrid Nanocomposite, PHD Thesis, Tarbiat Modares University, IRAN, 2012. (in Persian)
[2] A. Mirzapour, M. H. Asadollahi, S. Baghshaei, M. Akbari, Effect of Nanosilica on the Microstructure, Thermal Properties and Bending Strength of Nanosilica Modified Carbon Fiber/Phenolic Nanocomposite, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 63, pp.159-167, 2014.
[3] A. Bidi, Gh. Liaghat, Gh. Rahimi, Effect of nano clay addition to energy absorption capacity of steel-polyurea bi-layer, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 157-164, 2016. (in Persian)
[4] I. Mohagheghian, G. J. Mcshane, W. J. Stronge, Impact Response of Polyethylene Nanocomposites, Int. J. Engineering Procedia, Vol. 10, pp. 704–709, 2011.
[5] A. F. Avila, A. S. Netob, H. N. Juniorb, Hybrid Nanocomposites for Mid-range Ballistic Protection, Int. J. Impact Engineering, Vol. 38, pp. 669–676, 2011.
[6] H. Rahimi Sharbaf, G. H. Rahimi, Gh. Liaghat, Experimental study of behavior of filament winding composite pipes with liner using glass fibers and silica nanoparticles under impact loading, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 4, pp. 311-320, 2017.(in Persian)
[7] R. A. W. Mines, A. M. Roach, N. Jones, High velocity perforation behavior of polymer composite laminates, Int. J. Impact Engineering, Vol. 22, No. 6, pp. 561-588, 1999.
[8] S. S. Morye, P. J. Hine, R. A. Duckett, D. J. Carr, I. M. Ward, Modelling of the Energy Absorption by Polymer Composites upon Ballistic Impact, Composites Science and Technology, Vol. 60, No. 14, pp. 2631-2642, 2000.
[9] N. K. Naik, P. Shrirao, B. C. K. Reddy, Ballistic Impact Behavior of Woven Fabric Composites: Formulation, Int. J. Impact Engineering, Vol. 32, No. 10, pp. 1521-1552, 2006.
[10] M. H. Pol, Gh. H. Liaght, Investigation of the High Velocity Impact Behavior of Nanocomposites, Int. J. Polymer Composites, Vol. 37, Issue 4, pp. 1173–1179, 2016.
[11] M. H. Pol, Gh. H. Liaghat, E. Zamani, A. Ordys, Investigation of the Ballistic Impact Behavior of 2D Woven Glass/Epoxy/Nanoclay Nanocomposites, Int. J. Composite Material, Vol. 49, no. 12, pp. 1449-1460, 2015.
[12] K. S. Pandya, N. K. Naik, Analytical and experimental studies on ballistic impact behavior of carbon nanotube dispersed resin, Int. J. Impact Engineering, Vol. 54, pp. 49–59, 2015.
[13] L. G. Balaganesan, R. Srinivasan, M., Gupta, N. K. Kanny, Energy Absorption and Ballistic Limit of Nanocomposite Laminates Subjected to Impact Loading, Int. J. Impact Engineering, Vol. 74, pp. 57-66, 2014.
[14] M. Mamivand, Gh. H. Liaghat, A Model for Ballistic Impact on Multi-Layer Fabric Targets, Int. J. Impact Engineering, Vol. 37, pp. 806–812, 2010.
[15] J. N. Reddy, Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells Theory and Analysis, London: CRC, Second ed., 2003.
[16] R. Olsson, Analytical prediction of large mass impact damage in composite laminates, Composites: Part A: Applied science and manufacturing, Vol. 32, pp. 1207-1215, 2001.
[17] S. Abrate, Impact Engineering of Composite Structures, Springer Wien NewYork, 2011.
[18] N. K. Naik, R. K. Venkateswara, High strain rate behavior of woven fabric composites under compressive loading, International Journal of Materials Science and Engineering A, Vol. 747, pp. 301–311, 2008.
[19] W. Goldsmith, C. K. Dharan, H. Chang, Quasi-static and ballistic perforation of carbon fibre laminates, Int J Solids Struct, Vol. 32, pp. 89–103, 1995.
[20] L. J. Deka, S. D. Bartus, U. K. Vaidya, Damage evolution and energy absorption of E-glass/polypropylene laminates subjected to ballistic impact, International Journal of Material Science, Vol. 43, pp. 4399–4410, 2008.
[21] F. Y. Chian, A ballistic material model for continuous-fiber reinforced composites, International Journal of Impact Engineering, Vol. 46, pp. 11-22, 2012.
[22] I. M. Daniel, B. T. Werner, J. S. Fenner, Strain-rate-dependent failure criteria for composites, Composites Science and Technology, Vol. 71, Issue 3, pp. 357-364, 2011.