معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

2 عضو هیات علمی / مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

منبع تغذیه­ای که بتواند با داشتن ابعادی کوچک چندین ولتاژ DC ایجاد کند، گزینه­ای مناسب جهت تأمین توان در یک واحد ناوبری اینرسی است. یک نمونة مناسب برای این دسته از مبدل‌ها، مبدل تک القاگر چند خروجی می­باشد. مبدل­های SIMO توان لازم برای بهره‌برداری در مواردی که نیاز به چند سطح ولتاژی خروجی قابل کنترل است فراهم می‌آورند. در این مقاله، کنترل چندمتغیرة یک مبدل از خانوادة SIMO مبتنی بر مدل فلوگرف سیگنال بررسی شده ­است. این مقاله به بررسی ساختار باک / باک یک مبدل سوئیچینگ SIMO پرداخته تا با طراحی کنترل­کنندة مناسب مشکل رایج تنظیم متقابل خروجی­های آن را حل کند. مدل‌کردن این نوع از مبدل­ها جهت طراحی کنترل­کننده به‌دلیل نحوة عملکرد و تعداد زیاد المان­ها و خروجی­ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است. از طرفی طراحی کنترل‌­کننده­ای که بتواند خروجی­ها را به‌صورت مستقل کنترل کند، مستلزم داشتن مدل دقیق از رفتار این نوع از مبدل­هاست. در این مقاله ساختار باک / باک با استفاده از روش فلوگراف سیگنال مدل شده و مقایسه­ای مابین روش ارائه‌شده با روش میانگین فضای حالت ارئه شده ­است. سپس با استفاده از کنترل سیستم­های چندمتغیره، کنترل­کنندة مناسب جهت حذف مشکل تنظیم متقابل طراحی شده و نتایج شبیه‌سازی آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multivariable controller design of a SIMO converter in order to implement in inertial measurement unit

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi 1
  • Ahmad Afifi 2
  • Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani 2
1 Ph.D student, Faculty of Electrical Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Associate Professor, Faculty of Electrical Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

A small switching DC-DC power supply which provides different output level is a good alternative in navigation systems. Single inductor multi output (SIMO) converters can be good for existing parallel output configurations in these applications. In this paper, a multivariable control based on signal flow graph modelling is used to reduce the cross regulation problem of a step down single inductor multi output converter. The multi-stages operation of SIMO converters cause, to achieve the model which predicts their all behaviors, be more difficult than typical converters. By SFG method, all small-signal transfer functions can be derived. In the other hand, designing a controller to control each output independently needs an accurate model to predict all behavior of the converter. In this paper a buck/buck SIMO converter is modeled by SFG. An effort has been made to compare modelling results between SFG and state-space averaging method in a buck/buck structure. Then, a multivariable controller scheme based on SFG model is designed to eliminating the cross regulation of the outputs. Simulation results are included to show the validity of the obtained model and designed controller.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spacecraft power system
  • SIMO converter
  • multivariable control
  • duty cycle
  • small-signal model
[1] G. E. Rodriguez, Voltage Conversion and Regulation Techniques Employed in the Prime Converter for the Anchored Interplanetary Monitoring Platform (AIMP) Spacecraft, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, no. 6, pp. 466-476, 1966.
[2] S. Feng, W. Sander, T. Wilson, Small-capacitance nondissipative ripple filters for DC supplies, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 6, no. 1, pp. 137-142, 1970.
[3] S. H. Marx, R. W. Bounds, A kilowatt rotary power transformer, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, no. 6, pp. 1157-1163, 1971.
[4] F. Grassi, S. A. Pignari, J. Wolf, Channel characterization and EMC assessment of a PLC system for spacecraft DC differential power buses, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 53, no. 3, pp. 664-675, 2011.
[5] J. Zhang, H. Wu, X. Qin et al., PWM plus secondary-side phase-shift controlled soft-switching full-bridge three-port converter for renewable power systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 11, pp. 7061-7072, 2015.
[6] P. Patra, A. Patra, N. Misra, A Single-Inductor Multiple-Output Switcher With Simultaneous Buck, Boost, and Inverted Outputs, IEEE Trans. Power Electronics, vol. 27, 2012.
[7] Dual-output (positive and negative), DC–DC converter for CCD and LCD, 1988.
[8] L. Hanh-Phuc, C. Chang-Seok, L. Kwang-Chan etal., A single inductor switching DC–DC converter with five outputs and ordered power-distributive control, IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 42, pp. 2706–2714, 2007.
[9] M. Brown, Practical Switching Power Supply Design: San Diego, CA Academic, 1990.
[10] R. W. Erickson, Fundamentals of Power Electronics, Boston: MA Kluwe, 1999.
[11] M. Dongsheng, K. Wing-Hung, T. Chi-ying etal., Single-inductor multiple-output switching converters with time-multiplexing control in discontinuous conduction mode, IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 38, pp. 89-100, 2003.
[12] J. Kim, D. S. Kim, C. Kim, A Single-Inductor Eight-Channel Output DC-DC Converter With Time-Limited Power Distribution Control and Single Shared Hysteresis Comparator, IEEE Trans. Circuits and Systems, vol. 60, 2013.
[13] K. S. Seol, K. J. Woo, A Synchronous Multioutput Step-Up/Down DC–DC Converter with Return Current Control, IEEE Trans. Circuits and Systems, pp. 56-62, 2009.
[14] Choi, Woo-Young, High-Efficiency DC–DC Converter with Fast Dynamic Response for Low-Voltage Photovoltaic Sources, IEEE Trans. Power Electronics, vol. 28, pp. 706 - 716, 2013.
[15] M. C. Lee, J. B. Lio, D. Y. Chen etal., Small-signal modeling of multiple-output flyback converters in continuous conduction mode with weighted feedback, IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 45, pp. 236–248, 1998.
[16] G. Ma, W. Qu, G. Yu et al., A zero-voltage switching bidirectional DC–DC converter with state analysis and soft switching- oriented design consideration, IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 56, pp. 2174–2184, 2009.
[17] Y. S. Lee, A systematic and unified approach to modeling switches in switch-mode power supplies, IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 32, pp. 445–448, 1985.
[18] P. Patra, J. Ghosh, A. Patra, Control Scheme for Reduced Cross-Regulation in Single-Inductor Multiple-Output DC–DC Converters, IEEE Trans. Power Electronics, vol. 60, pp. 5095-5104, 2013.
[19] R. Trinchero, P. Manfredi, I. S. Stievano etal., Steady-state analysis of switching converters via frequency-domain circuit equivalents, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 63, no. 8, pp. 748-752, 2016.
[20] H. Behjati, L. Niu, A. Davoudi etal., Alternative time-invariant multi-frequency modeling of PWM dc-dc converters, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 60, no. 11, pp. 3069-3079, 2013.
[21] M. Veerachary, General rules for signal flow graph modeling and analysis of DC-DC converters, Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions, pp. 259-271, 2004.
[22] M. Abbasi, A. Afifi, M. R. A. Pahlavani, Signal flow graph modeling and disturbance observer based output voltage regulation of an interleaved boost converter, Power Electronics and Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC), 2016, pp. 464-469, 2016.
[23] R. Loera-Palomo, J. A. Morales-Saldana, J. Leyva-Ramos, Signal flow graphs for modelling of switching converters with reduced redundant power processing, IET Power Electronics, vol. 5, no. 7, pp. 1008-1016, 2012.
[24] A. Abramovitz, J. Yao, K. Smedley, Unified Modeling of PWM Converters with Regular or Tapped Inductors Using TIS-SFG Approach, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 2, pp. 1702-1716, 2016.
[25] H. Chen, Y. Zhang, D. Ma, A SIMO parallel-string driver IC for dimmable led backlighting with local bus voltage optimization and single time-shared regulation loop, IEEE Trans. Power Electronics, vol. 27, pp. 452–462, 2012.
[26] D. Ma, W. H. Ki, C. Y. Tusi etal., Single-inductor multiple output switching converters with time-multiplexing control in discontinuous mode, IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 38, pp. 89–100, 2003.
[27] T. Li, Single inductor multiple output boost regulator, 2000.
[28] A. Ghosh, F. Boora, A. Zare, Multi-output buck–boost converter with enhanced dynamic response to load and input voltage changes, IET Power Electronics, vol. 4, pp. 194–208, 2011.
[29] A. Nami, F. Zarei, A. Ghoshi etal., Multi-output DC–DC converters based on diode-clamped converters configuration: topology and control strategy, IET Power Electronics, vol. 3, pp. 197–208, 2010.
[30] K. Wing-Hung, M. Dongsheng, Single-inductor multiple-output switching converters, in PESC. 2001 IEEE 32nd Annual in Power Electronics Specialists Conference, 2001, pp. 226-231.
[31] B. C. Kuo, F. Golnaraghi, Automatic control systems, John Wiley, 2002.
[32] A. Khaki-Sedigh, B. Moaveni, Control configuration selection for multivariable plants, Springer, vol. 391, 2009.
[33] J. M. Maciejowski, Multivariable feedback Design: Addison-Wesley, 1989.