دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1398 
تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد

صفحه 17-28

عیسی دانش فر؛ محمد مهدی دوستدارر؛ محمد امینی؛ حمید فاضلی