بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد / دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

چکیده

در حال حاضر ناوگان هوایی نقش قابل توجهی در حمل و نقل کالا و مسافر به عهده دارد. ایمنی، جابجایی سریع و دسترسی اغلب مراکز مهم تجاری و شهری به فرودگاه از مهمترین دلایل اهمیت استفاده از ناوگان هوایی در جابجایی کالا و مسافر می باشد. هواپیماهای پهن-پیکر مسافری و ترابری سنگین با طیف متنوعی از ماموریت‌ها مانند جابجایی نیروی انسانی و مسافر، جابجایی انواع کالاهای تجاری و تجهیزات نظامی و غیره به‌کارگیری می‌شوند. سوانح آنها معمولا ناشی از یکی از موارد انسان، محیط، مدیریت، ماشین یا ترکیبی از دو یا چند مورد از آنهاست. در این مقاله به روش تحلیل آماری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، پرسش اصلی با عنوان: "عوامل اصلی موثر در وقوع سوانح هوایی هواپیماهای پهن-پیکر کدامند؟" مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین راهکارهای مناسب برای کاهش وقوع سوانح هوایی هواپیماهای پهن‌پیکر نیز پیشنهاد شده است. در این تحقیق نقش و اهمیت مولفه‌های عوامل 4 گانه انسان، محیط، مدیریت و ماشین در بروز سوانح و راهکارهای کاهش وقوع سوانح برای این عوامل معرفی شده است. در این مقاله این نتیجه اصلی به دست آمده است که نقش انسان مهمترین علت بروز سوانح هواپیماهای پهن‌پیکر در کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting safety in wide-body airplanes and proposing a suitable solution to reduce the occurrence of accidents

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghamarizadeh 1
  • Ahmad Aghajani delavar 2
  • Abbas Tajmiri 2
1 Imam Hussein Officer Training and Guards University
2 Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

Currently, the air fleet plays a significant role in the transportation of goods and passengers. Safety, quick movement and access to most important commercial and urban centers to the airport are the most important reasons for the importance of using the air fleet in the movement of goods and passengers. Wide-body passenger and heavy transport airplanes are used for a variety of missions, such as human and passenger movement, commercial goods and military equipments, etc. Their accidents are usually caused by one of human, environment, management, machine or a combination of two or more of them. In this article, using statistical analysis method and using SPSS statistical software, the main question titled: "What are the main factors affecting the occurrence of wide-body aircraft accidents?" has been studied. Also, suitable solutions to reduce the occurrence of air accidents of wide-body airplanes have also been suggested. In this research, the role and importance of the four factors of human, environment, management and machine in the occurrence of accidents and strategies to reduce the occurrence of accidents for these factors have been introduced. In this article, the main result has been obtained that the human role is the most important cause of wide-body aircraft accidents in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of air accidents
  • wide-body airplanes
  • statistical analysis
  • solutions to reduce accidents
[1] STEPHENS, Mobolaji S.; UKPERE, Wilfred I. An Empirical Analysis of the Causes of Air Crashes from a Transport Management Perspective. Mediterranean Journal of Social Sciences, ]S.l.], v. 5, n. 2, p. 699, jan. 2014.
[2] Shahriari, M., Aydin, M.E. (2018). Aviation Accident Analysis: A Case Study. In: Arezes, P. (eds) Advances in Safety Management and Human Factors. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 604. Springer, Cham.
[3] Chia-Fen Chi, D. Sigmund, Yu-Chieh Lin, Colin G. Drury,The development of a scenario basedhuman machine environment procedure classification scheme for the root cause analysis of helicopter accidents, Applied Ergonomics, Volume 103, September 2022.
[4] Aguiar, M., Stolzer, A., Boyd, D.D., 2017. Rates and causes of accidents for general aviation aircraft operating in a mountainous and high elevation terrain environment, Accident Analysis & Prevention 107, 195–201.
[5] M. Shafaghati, Investigating the effective factors in the occurrence of helicopter accidents and providing appropriate solutions to prevent similar cases from occurring, Master thesis, Imam Hossein Comprehensive University, 2010. (in Persian)
[6] M. Deljoo, Effective factors in the occurrence of drone accidents and providing suitable solutions to reduce them, Master thesis, Imam Hossein Comprehensive University, 2012. (in Persian)
[7] Mahdavi, Investigating and ranking the influencing factors of the high performance work system on the emotional fatigue of the employees of the Civil Aviation Organization in order to reduce aviation accidents, Master thesis, Payam Noor university, 2017. (in Persian)
[8] H. Mozafari, H. Hossaini, M. Torabi, Investigation and pathology of air accidents, The second national conference on road accidents, rail and air accidents, Tehran, Iran, 2016. (in Persian)
[9] Zare, H. Sadati, y. Abasi, Investigation of air accidents in Iran from 1990 to 2014, The 16th International Conference of the Iranian Aerospace, Tehran, Iran, 2016. (in Persian)
[10] Z. Ziarati kordkhili, S.H. Vahdati, The role of human factors in the occurrence of air accidents and prevention of air accidents, The third international conference on recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences., Iran, 2016. (in Persian)
[11] M. J. Eskandari, M. Mahmoodi, S. E. Najafi, Analysis and investigation of air accidents, the causes of accidents and the will of suggestions to improve the reliability and safety of Iran's air fleet, The 13th International Conference of the Iranian Aerospace, Tehran, Iran, 2012. (in Persian)
[12] M. R. Marvinam, A. Fahimi Khamene, The effect of multimedia trainings in reducing the vulnerability of the management power of the aviation industry (a case study of air accidents and incidents in the country), Journal of Strategic Defense Studies, 17(77), 117-132.2018 (in Persian)
[13] R. Naebi, M. Ramazanizade, Studying the current model of investigating military air accidents and presenting a new model using the new methods provided to investigate Swanage, Journal of Aeronautical Engineering, 17(1), 35-52., 2014,(in Persian)
[14] M. R. Marvinam, M. R. Bakhshande, M. Khirandish, The pattern of factors influencing the occurrence of air accidents, Journal of Aeronautical Engineering, 13(2), 71-78., 2011(in Persian)
[15] M. Vaseli Khabaz, M. Ramazanizade, A. R. Naebi, Investigating the effects of age, fatigue, experience and training on the human error of pilots in the occurrence of air accidents in the world, Journal of Human Resource Studies, 8(2), 71-104. 2018 (in Persian)
[16] M. R. Hafeznia, An introduction to research methods in humanities, Samt Publications, 8th edition, 2011. (in Persian)
[17] R. Karimi, An easy guide to statistical analysis with SPSS, Hengam Publications, 8th edition, 2015. (in Persian)
[18] Parsaeian, S. M. Arabi, Qualitative research methods, Cultural Research Office Publications, 8th edition, 2002. (in Persian)