تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت شده با گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساصد

2 دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در این مقاله، تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد صفحه دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت شده با گرافن بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) برای اولین بار ارائه شده است. معادلات حاکم با استفاده از اصل همیلتون به دست می‌آید و روش المان محدود (FEM) برای حل معادلات حاکم بر ورق استفاده شده است. نتایج کار حاضر با مطالعات قبلی مقایسه شده و تطابق خوبی بین نتایج مشاهده شد. تأثیر پارامترهای مختلف مانند توزیع تخلخل، ضریب تخلخل، الگوهای مختلف GPL و درصد وزنی نانو ذرات گرافن، انواع شرایط مرزی و همچنین نسبت ضخامت به شعاع بر روی ارتعاشات ورق دایره‌ای بررسی شد. در ادامه ضمن صحت سنجی روش تحلیل، نتایج حاصل از حل عددی، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت . در نتایج مشخص گردید که اثر درصد وزنی گرافن و نوع الگوهای مختلف گرافن و همچنین شرایط تکیه گاهی در ارتعاشات ورق بیش از سایر موارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finite element analysis of free vibrations of functionally graded porous circular plate reinforced with graphene

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khatounabadi 1
  • mohammad Jafari 2
  • kamran asemi 3
1 SASAD
2 عضو هیئت علمی
3 عضو هیئت علمی
چکیده [English]

In this paper, the finite element analysis of the free vibrations of functionally graded porous circular plate reinforced with graphene based on the first order shear deformation theory (FSDT) is presented for the first time. The governing equations are obtained using Hamilton's principle and the finite element method (FEM) is used to solve the governing equations of the sheet. The results of the present work were compared with previous studies and a good agreement between the results was observed. The effect of different parameters such as porosity distribution, porosity coefficient, different GPL patterns and weight percentage of graphene nanoparticles, types of boundary conditions and also the ratio of thickness to radius on the vibrations of the circular sheet was investigated. Next, while validating the analysis method, the results obtained from the numerical solution were compared and analyzed. In the results, it was found that the effect of weight percentage of graphene and different types of graphene patterns as well as support conditions in sheet vibrations is more than other cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free vibrations analysis
  • functionally graded porous materials
  • circular plate
  • reinforced with graphene
  • First order shear deformation theory