ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله روشی تحلیلی برای تشخیص زمان نیاز به پسخور فشار در کنترل موقعیت پیستون عملگرهای هیدرولیکی و همچنین دستورالعملی برای طراحی سیستم کنترل این نوع عملگرها ارائه می‌شود. در این روش با در اختیار داشتن یک تابع تبدیل مناسب برای عملگر، اثر تغییر پارامترهای پسخور موقعیت و فشار بر محل قطب‌های سیستم حلقه‌بسته و در نتیجه پهنای باند و میرایی نسبی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. برمبنای بررسی انجام شده، در وهله اول مواقع لزوم استفاده از پسخور فشار یا عدم نیاز به آن مشخص می‌شود و در وهله دوم دستورالعملی برای طراحی پسخور فشار در مواقع لزوم استفاده از آن، ارائه می‌شود. با ارائه این روش تحلیلی، اولاً در هزینه‌ تهیه سنسورهای فشار، جانمایی و نصب آن‌ها صرفه-جویی می‌شود و ثانیأ دستورالعمل مشخصی برای طراحی پسخور فشار در مواقع ضرورت استفاده از آن استخراج می‌شود. در انتها، با شبیه‌سازی سه عملگر نمونه در شرایط متفاوت، صحت روش تشخیص و طراحی ارائه شده در کنترل این نوع عملگرها مورد ارزیابی قرار می-گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical evaluation of the pressure feedback performance in control of the hydraulic actuators by classical method

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Zahiripour
Faculty of Electrical and Computer Engineering/ university of Kashan
چکیده [English]

In this article, an analytical method for detecting the need for pressure feedback is introduced in controlling the position of the hydraulic actuator’s piston. The geometric location of the roots is used to do this. In this method, with the appropriate conversion function for the actuator, the effect of changing the position and pressure feedback parameters on the location of the close loop system poles and thus its bandwidth and relative damping is examined and based on it. First, the use of pressure feedback or no need for it is specified, and in the second, a guideline for designing pressure feedback is provided when necessary. By presenting this analytical method, it is first saved at the costs of preparing pressure sensors, locating and installing them, as well as pressure feedback parameters in unnecessary times, and secondly, a specified instruction for the design of the pressure feedback on times of use is extracted from it. Finally, by introducing and simulating three samples with dynamic characteristics and different conditions, the accuracy of the diagnosis and design method presented to control these types of operators is described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pressure feedback
  • hydraulic actuator
  • relative damping
  • bandwidth
  • geometric location of the roots