دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه) - شماره پیاپی 3، دی 1396 
توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی

صفحه 7-17

هادی زارع؛ سید حسین پورتاکدوست؛ حسن حدادپور؛ آرین بی غش دل