موضوعات = هدایت، کنترل، ناوبری
تعداد مقالات: 23
2. معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-139

مجید عباسی؛ احمد عفیفی؛ محمد رضا علیزاده پهلوانی


3. هدایت موشک سوخت جامد با استفاده از روش جدید بر مبنای هدایت تابعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

محسن حوایی؛ مسعود ابراهیمی


4. تعیین بردار سرعت یک جسم در حال حرکت به کمک داده‌های جی. پی. اس. با آنالیز و دسته‌بندی الگوریتم‌های مختلف مشتق‌گیری عددی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-96

امیر پورصادق سادات محله؛ مهدی پورقلی؛ علیرضا یزدی زاده


5. تحلیل و شبیه‌سازی عملکرد کانال ارتباطی پهپاد ارتفاع بلند چند آنتنی با در نظر گرفتن شرایط جوی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-108

محمدرضا طریحی؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدحسین مدنی


6. روابط تقریبی فاصلة خطای هدایت تناسبی ناشی از تأخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-62

علی عربیان آرانی؛ سید حمید جلالی نائینی


8. ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-27

محمد علی انصاری؛ سید محمد مهدی دهقان


9. هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

علی اشرفی؛ مهدی مرتضوی؛ عبدالرضا عسکری؛ امیر غلامی


10. جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-114

اکرم نیک فطرت؛ رضا محبوبی اسفنجانی؛ میثم عظیمی


11. طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-107

علی رضا بابائی؛ سید محمد رضا ستاینده


12. طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-120

محمد محمدی قناتغستانی؛ رضا دهقانی


13. تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-130

منیژه ذاکری؛ علی علیزاده؛ وحید عظیمی راد


14. هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول


15. طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-45

محمدعلی امیری آتشگاه؛ جاوید حسین پور؛ اتابک عظیمی


16. تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-53

جعفر روشنی‌یان؛ عبدالمجید خوشنود؛ مهدی حسنی؛ احسان حسنی


18. کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-16

مریم مبینی بیدگلی؛ سید حسین ساداتی


19. طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-30

امین نیکوبین؛ نسترن سامانی


20. کنترل فعال مقاوم ارتعاشات یک ماهوارة انعطاف‌پذیر غیرخطی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-44

مریم ملک‌زاده


21. مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-54

منیژه ذاکری؛ مجید صیامی؛ سعید لامعی


23. طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-31

یوسف عباسی؛ سید علی‌اکبر موسویان؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده