دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-74